Advanced Search+

Category
Numerical Simulation of the Self-Heating Effect Induced by Electron Beam Plasma in Atmosphere
DENG Yongfeng(邓永锋), TAN Chang(谭畅), HAN Xianwei(韩先伟), TAN Yonghua(谭永华)
2012, 14(2): 89-93. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/01
Abstract PDF
Upgrading of the Magnetic Confinement Plasma Device KT-5E
HE Yinghua (何迎花), YU Yi(余羿), WEN Yizhi (闻一之), LIU Wandong(刘万东), LI Ding(李定), YU Changxuan(俞昌旋), XIE Jinlin(谢锦林), LI Hong(李弘), LAN Tao (兰涛), WANG Haoyu(王昊宇)
2012, 14(2): 94-96. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/02
Abstract PDF
Characteristics of Plasma Jets in Laser-Driven Magnetic Reconnection
LIU Xun (刘勋), LI Yutong (李玉同), ZHONG Jiayong (仲佳勇), DONG Quanli (董全力), WANG Shoujun (王首钧), ZHANG Lei (张蕾), ZHU Jianqiang (朱健强), ZHAO Gang (赵刚), ZHANG Jie (张杰)
2012, 14(2): 97-101. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/03
Abstract PDF
Alfvénic Fluctuations in an Interplanetary Coronal Mass Ejection Observed Near 1 AU
LIANG Haoming (梁浩明), XIAO Chijie (肖池阶), ZHOU Guiping(周桂萍), PU Zuyin(濮祖荫), WANG Honggang (王红刚), WANG Xiaogang (王晓钢)
2012, 14(2): 102-106. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/04
Abstract PDF
e-dimensional fluid model of pulse modulated radio-frequency SiH4/N2/O2 discharge
WANG Yan(王燕), LIU Xiang-Mei(刘相梅), SONG Yuan-Hong(宋远红), WANG You-Nian(王友年)
2012, 14(2): 107-110. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/05
Abstract PDF
Radio Frequency Underwater Discharge Operation and Its Application to Congo Red Degradation
JI Liangliang(吉亮亮), ZOU Shuai(邹帅), SHEN Mingrong(沈明荣), XIN Yu(辛煜)
2012, 14(2): 111-117. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/06
Abstract PDF
Simulation of Magnetically Dispersed Arc Plasma
BAI Bing (白冰), ZHA Jun (査俊), ZHANG Xiaoning (张晓宁), WANG Cheng (王城), XIA Weidong (夏维东)
2012, 14(2): 118-121. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/07
Abstract PDF
The Impact of Electrode Configuration on Characteristics of Vacuum Discharge Plasma
LIU Wenzheng (刘文正), ZHANG Dejin (张德金), KONG Fei (孔飞)
2012, 14(2): 122-128. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/08
Abstract PDF
Plasma-Assisted ALD of an Al2O3 Permeation Barrier Layer on Plastic
LEI Wenwen(雷雯雯), LI Xingcun(李兴存), CHEN Qiang (陈强), WANG Zhengduo(王正铎)
2012, 14(2): 129-133. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/09
Abstract PDF
Destruction of H2S gas with a Combined Plasma Photolysis (CPP) reactor
ZHANG Hong(张虹), JI Tianyi(纪天一), ZHANG Renxi(张仁熙), HOU Huiqi(侯惠奇)
2012, 14(2): 134-139. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/10
Abstract PDF
Degradation of Benzene by Using a Silent-Packed Bed Hybrid Discharge Plasma Rreactor
JIANG Nan(姜楠), LU Na (鲁娜), LI Jie(李杰), WU Yan(吴彦)
2012, 14(2): 140-146. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/11
Abstract PDF
Modelling of Ar-Hg Electrodeless Lamps
YANG Shen (杨深), SSHI Ting(石挺), LIU yang(刘洋 ), CHEN Yuming (陈育明)
2012, 14(2): 147-151. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/12
Abstract PDF
Kinetic Migration of Diethylhexyl Phthalate in Functional PVC Films
FEI Fei (费斐), LIU Zhongwei (刘忠伟), CHEN Qiang (陈强), LIU Fuping (刘福平)
2012, 14(2): 152-156. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/13
Abstract PDF
Plasma-Induced Degradation of Polypropene Plastics in Natural Volatile Constituents of Ledum palustre Herb
YU Hong(于红), YU Shenjing(于沈晶), REN Chunsheng(任春生), XIU Zhilong(修志龙)
2012, 14(2): 157-161. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/14
Abstract PDF
Treatment of Dye Wastewater by Using a Hybrid Gas/Liquid Pulsed Discharge Plasma Reactor
LU Na(鲁娜), LI Jie(李杰), WU Yan(吴彦), Masayuki Sato(佐藤正之)
2012, 14(2): 162-166. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/15
Abstract PDF
Numerical study on arc plasma behavior during arc commutation process in direct current circuit breaker
YANG Fei(杨飞), MA Ruiguang ( 马瑞光), WU Yi( 吴翊), SUN Hao( 孙昊), NIU Chunping( 纽春萍), RONG Mingzhe(荣命哲)
2012, 14(2): 167-171. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/16
Abstract PDF
Plasma Diagnosis for Microwave ECR Plasma Enhanced Sputtering Deposition of DLC Films
PANG Jianhua (庞见华), LU Wenqi (陆文琪), XIN Yu (辛煜), WANG Hanghang (王行行), HE Jia (贺佳), XU Jun (徐军)
2012, 14(2): 172-176. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/17
Abstract PDF
Exposure of W-TiC/Cu Functionally Graded Materials in the Edge Plasma of HT-7 Tokamak
LIU Yang(刘洋), ZHU Dahuan(朱大焕), CHEN Junling(陈俊凌), ZHOU Zhangjian(周张健), YAN Rong(鄢容)
2012, 14(2): 177-180. DOI: 10.1088/1009-0630/14/2/18
Abstract PDF

Editorial Board