Advanced Search+

Category
Indirect Measurement of Astrophysical 13C(α,n)16O S-Factors
GUO Bing (郭冰), LI Zhihong (李志宏), LI Yunju (李云居), SU Jun (苏俊), BAI Xixiang (白希祥), CHEN Yongshou (陈永寿), FAN Qiwen (樊启文), JIN Sunjun (金孙均), LI Ertao (李二涛), LI Zhichang (李志常), LIAN Gang (连钢), et al
2012, 14(5): 357-359. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/01
Abstract PDF
Some Key Problems Related to Radioactive Ion Beam Physics
YE Yanlin (叶沿林), LV Linhui(吕林辉)
2012, 14(5): 360-363. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/02
Abstract PDF
Determination of the Astrophysically Relevant 6Li(n, γ)7Li Cross Sections from the 7Li(6Li, 7Li)6Li Elastic-Transfer Reaction
SU Jun(苏 俊), LI Zhihong(李志宏), GUO Bing(郭冰), BAI Xixiang(白希祥), LI Zhichang(李志常), LIU Jiancheng(刘建成), WANG Youbao(王友宝), LIAN Gang(连钢), ZENG Sheng(曾 晟), WANG Baoxiang(王宝祥), YAN Shengquan(颜胜权), LI Yunju(李云居), et al
2012, 14(5): 364-366. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/03
Abstract PDF
Study of the Structure of Borromean Nucleus 17Ne
WANG Enhong(王恩宏), HUA Hui(华辉)), LU Fei(卢飞), YE Yanlin(叶沿林), LI Zhihuan(李智焕), JIANG Dongxing(江栋兴), LI Xiangqing(李湘庆), GE Yucheng(葛愉成), ZHENG Tao(郑涛), SONG Yushou(宋玉收)
2012, 14(5): 367-370. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/04
Abstract PDF
Experimental Study of Two-alpha Emission from High-lying Excited States of 17,18Ne
XU Xinxing (徐新星), LIN Chengjian (林承键), JIA Huiming (贾会明), YANG Feng (杨峰), JIA Fei (贾飞), WU Zhendong (吴振东), ZHANG Shitao (张世涛), LIU Zuhua (刘祖华), ZHANG Huanqiao (张焕乔), XU Hushan (徐瑚珊), et al
2012, 14(5): 371-374. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/05
Abstract PDF
The Effects of δ Meson on the Neutron Star Cooling
XU Yan (许妍), LIU Guangzhou(刘广洲), WU Yaorui(吴姚睿), ZHU Mingfeng(朱明枫), YU Zi(喻孜), WANG Hongyan(王红岩), ZHAO Enguang(赵恩广)
2012, 14(5): 375-378. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/06
Abstract PDF
A Mean-Field Treatment in Studying Nuclear Matter Through a Thermodynamic Consistent Resummation Scheme
SHU Song(舒崧), LI Jiarong (李家荣)
2012, 14(5): 379-382. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/07
Abstract PDF
Eigen-Property of Single-j System and Seniority Conservation Condition
Wang Xiaobao (王小保), Qi Chong (亓冲), Xu Furong (许甫荣)
2012, 14(5): 383-385. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/08
Abstract PDF
Study on Fragments Emission in the 64Ni + 64Ni Reaction at 40 AMeV
YANG Kun (杨昆), CAO Xiguang (曹喜光), SHI Fudong (石福栋), LIU Xingquan (刘星泉), ZHANG Suyalatu (张苏雅拉吐), HUANG Meirong (黄美容), WANG Jiansong (王建松), CHEN Zhiqiang (陈志强), et al
2012, 14(5): 386-389. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/09
Abstract PDF
Breakup Effect of Weakly Bound Projectile on the Barrier distribution around Coulomb Barrier
JIA Huiming(贾会明), LIN Chengjian(林承键), ZHANG Huanqiao(张焕乔), LIU Zuhua(刘祖华), YU Ning(喻宁), YANG Feng(杨峰), XU Xinxing(徐新星), JIA Fei(贾飞), WU Zhendong(吴振东), ZHANG Shitao(张世涛)
2012, 14(5): 390-392. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/10
Abstract PDF
New Structures in odd-odd 120I
LI Li(李黎), LIU Gongye (刘弓冶), MA Yingjun(马英君), ZHAO Yanxin (赵延新), ZHOU Wenping (周文平), QIU Yuan (邱远), YU Deyang(于德阳), et al
2012, 14(5): 393-395. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/11
Abstract PDF
Isospin Dependence of Fragmentation Cross Sections in Collisions of Neutron-Rich Ca Isotopes with 12C
MA Chunwang (马春旺), ZHANG Yanfang (张艳芳), JIN Chan(金婵)
2012, 14(5): 396-398. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/12
Abstract PDF
Magnetic dipole band in 113In
MA Keyan (马克岩), YANG Dong (杨东), LU Jingbin (陆景彬), WANG Lielin (王烈林), WANG Huidong (王辉东), LIU Yunzuo (刘运祚), LIU Gongye (刘弓冶), LI Li (李黎), MA Yingjun (马英君), YANG Sen (杨森), LIU Shan (刘珊), et al
2012, 14(5): 399-401. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/13
Abstract PDF
Scaling Law of s-wave Valence Proton Distributions
GUO Yanqing (郭艳青)
2012, 14(5): 402-404. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/14
Abstract PDF
Dependence of Quasi-Particle Alignment on Proton number in N=44 Isotones 82Sr, 83Y, 84Zr and 85Nb
FAN Ping(范平), YUAN Daqing(袁大庆), ZHENG Yongnan(郑永男), ZUO Yi (左翼), ZHOU Dongmei (周冬梅), ZHANG Qiaoli(张乔丽), WU xiaoguang(吴晓光), LI Guangsheng(李广生), ZHU Lihua(竺礼华), XU Guoji (许国基), et al
2012, 14(5): 405-407. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/15
Abstract PDF
Study on Superdeformed Bands of 152Dy and Its Neighboring Nuclei
QI Yanjun (齐彦军), HUANG Lixun (黄丽旬), LI Tao (李涛), LIU Shuxin (刘树新)
2012, 14(5): 408-411. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/16
Abstract PDF
Yrast Band in 122I and Band Termination
LIU Gongye (刘弓冶), LI Li (李黎), LI Xianfeng (李险峰), MA Yingjun (马英君), ZHAO Yanxin(赵延新), YANG Dong (杨东), LI Congbo (李聪博), MA Keyan (马克岩), YU Deyang (于德洋), YANG Yanji (杨彦佶), LU Jingbin (陆景彬), ZHU Lihua, et al
2012, 14(5): 412-414. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/17
Abstract PDF
The Background Simulation of a Fission Fragment Chamber in the Experiment of 209Bi(e, e’K+)209ΛPb
SONG Yushou (宋玉收), LIU Huilan (刘辉兰), XI Yinyin (席印印), YAN Qiang(颜强), HU Bitao(胡碧涛)
2012, 14(5): 415-418. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/18
Abstract PDF
Progress in the R&D Experiments About a Novel Method of Electron Scattering off Short-lived Nuclei
WANG Shuo(王硕), T. SUDA, M. WAKASUGI, T. TAMAE, K. KURITA, A. NODA, T. SHIRAI, H. TONGU, Y. YANO
2012, 14(5): 419-420. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/19
Abstract PDF
Progress on the Lanzhou penning Trap
HUANG Wenxue (黄文学), TIAN Yulin (田玉林), WANG Yue (王玥), WANG Junying (王均英), ZHU Zhichao (朱志超), SUN Yuliang (孙宇梁), WU Wei (吴巍), HE Yuan (何源), MA Lizhen (马力祯), XU Hushan (徐瑚珊), et al
2012, 14(5): 421-423. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/20
Abstract PDF
Analysis of Accumulating Ability of Heavy Metals in Lotus (Nelumbo nucifera) Improved by Ion Implantation
ZHANG Jianhua(张建华), WANG Naiyan(王乃彦), ZHANG Fengshou(张丰收)
2012, 14(5): 424-426. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/21
Abstract PDF
Simulation Study of Quantitative X-Ray Fluorescence Analysis of Ore Slurry Using Partial Least-Squares Regression
LIN Caishou (林才寿), MAO Li (毛莉), HUANG Ning (黄宁), AN Zhu (安竹)
2012, 14(5): 427-430. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/22
Abstract PDF
Coincidence Doppler Broadening Study in Carbon Nanotubes
GUO Weifeng(郭卫锋), HAO Yingping(郝颖萍), CHENG Bin(成斌), LIU Jiandang(刘建党), DU Huaijiang(杜淮江), WENG Huimin(翁惠民), YE Bangjiao(叶邦角)
2012, 14(5): 431-433. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/23
Abstract PDF
Preliminary Measurement of the K-Shell Ionization Cross Sections of Ti by Positron Impact in the Low Energy Region
TIAN Lixia (田丽霞), LIU Mantian (刘慢天), ZHU Jingjun (朱敬军), AN Zhu (安竹), WANG Baoyi (王宝义), QIU Xiubo (秦秀波)
2012, 14(5): 434-437. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/24
Abstract PDF
Anomalous nuclear reaction in Earth’s interior: a new field in physics science?
JIANG Songsheng (蒋崧生), HE Ming (何明)
2012, 14(5): 438-441. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/25
Abstract PDF
The First-Principle Calculation of La-doping Effect on Piezoelectricity in Tetragonal KNN Crystal
ZHANG Qiaoli (张乔丽), ZHU Jiliang (朱基亮), YUAN Daqing (袁大庆), ZHU Bo(朱波), WANG Mingsong (王明松), ZHU Xiaohong(朱小红), FAN Ping (范 平), Zuo Yi(左 翼), Zheng Yongnan(郑永男), Zhu Shengyun(朱升云)
2012, 14(5): 442-444. DOI: 10.1088/1009-0630/14/5/26
Abstract PDF

Editorial Board