Advanced Search+

Category
Plasma-activated hydrogel: fabrication, functionalization, and effective biological model
Jiacheng LI, Cuntao LAN, Lanlan NIE, Dawei LIU, Xinpei LU
2023, 25(9): 093001. DOI: 10.1088/2058-6272/accb24
Abstract FullText HTML PDF
Propagation of surface magnetoplasmon polaritons in a symmetric waveguide with two-dimensional electron gas
Mingxiang GAO, Baojun WANG, Bin GUO
2023, 25(9): 095001. DOI: 10.1088/2058-6272/acd09e
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of electron cyclotron wave absorption and current drive in CFETR hybrid scenario plasmas
Hanlin WANG, Xiaojie WANG, Chao ZHANG, Yunying TANG, Fukun LIU
2023, 25(9): 095101. DOI: 10.1088/2058-6272/acc6b6
Abstract FullText HTML PDF
Inversion techniques to obtain local rotation velocity and ion temperature profiles for the x-ray crystal spectrometer on EAST
Zichao LIN, Hongming ZHANG, Fudi WANG, Cheonho BAE, Jia FU, Yifei JIN, Di'an LU, Shengyu FU, Jiankang LI, Bo LYU
2023, 25(9): 095102. DOI: 10.1088/2058-6272/acc503
Abstract FullText HTML PDF
Impact of resonant magnetic perturbation on blob motion and structure using a gas puff imaging diagnostic on the HL-2A tokamak
Jinbang YUAN, Min XU, Yi YU, Boda YUAN, Lin NIE, Xiaoquan JI, Tengfei SUN, Ao WANG, Jiquan LI
2023, 25(9): 095103. DOI: 10.1088/2058-6272/accbaa
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of methods for turbulence Doppler frequency shift calculation in Doppler reflectometer
Xiaoming ZHONG, Xiaolan ZOU, Chu ZHOU, Adi LIU, Ge ZHUANG, Xi FENG, Jin ZHANG, Jiaxu JI, Hongrui FAN, Shen LIU, Shifan WANG, Liutian GAO, Wenxiang SHI, Tao LAN, Hong LI, Jinlin XIE, Wenzhe MAO, Zixi LIU, Wandong LIU
2023, 25(9): 095104. DOI: 10.1088/2058-6272/acc8ba
Abstract FullText HTML PDF
Invariant manifold growth formula in cylindrical coordinates and its application for magnetically confined fusion
Wenyin Wei, Yunfeng Liang
2023, 25(9): 095105. DOI: 10.1088/2058-6272/accbf5
Abstract FullText HTML PDF
Experimental studies on the propagation of whistler-mode waves in a magnetized plasma structure with a non-uniform density
Longlong SANG, Quanming LU, Jinlin XIE, Qiaofeng ZHANG, Weixing DING, Yangguang KE, Xinliang GAO, Jian ZHENG
2023, 25(9): 095301. DOI: 10.1088/2058-6272/acc502
Abstract FullText HTML PDF
Simulation of DC glow discharge plasma with free-moving dust particles in the radial direction
Ruihuan TIAN, Yonggan LIANG, Shuji HAO, Jie FENG, Xiaonan JIANG, Hui LI, Chengxun YUAN, Jian WU
2023, 25(9): 095401. DOI: 10.1088/2058-6272/acc44a
Abstract FullText HTML PDF
Effects of anode material on the evolution of anode plasma and characteristics of intense electron beam diode
Ye HUA, Ping WU, Hong WAN, Shuxin BAI, Jinyu GONG, Meng ZHU, Xianchen BAI, Guangshuai ZHANG
2023, 25(9): 095402. DOI: 10.1088/2058-6272/acc8bb
Abstract FullText HTML PDF
Chemical and physical studies of metallic alloy-based old Indian coins with LIBS coupled with multivariate analysis
Vikas GUPTA, Abhishekh Kumar RAI, Tejmani KUMAR, Rajendhar JUNJURI, G Manoj KUMAR, A K RAI
2023, 25(9): 095501. DOI: 10.1088/2058-6272/acccd9
Abstract FullText HTML PDF
Research on the energy consumption mechanism and characteristics of the gallium indium tin liquid metal arcing process
Yaguang MA, Guoqiang GAO, Yu XIANG, Wei PENG, Keliang DONG, Pengyu QIAN, Bingyan YOU, Zefeng YANG, Wenfu WEI, Guangning WU
2023, 25(9): 095502. DOI: 10.1088/2058-6272/acc234
Abstract FullText HTML PDF
The magnetic field design of a solenoid for the cold-cathode Penning ion source of a miniature neutron tube
Shaolei JIA, Zhaohu LU, Guanghao LI, Siyuan CHEN, Yingying CAO, Pingwei SUN, Shangrui JIANG, Hailong XU, Shiwei JING
2023, 25(9): 095503. DOI: 10.1088/2058-6272/accbab
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board