Advanced Search+

In Press

Articles in press have been peer-reviewed and accepted, are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Comparison of transport coefficients before and after density pump-out induced by resonant magnetic perturbation using a BOUT++ six-field model on the EAST tokamak
Chengcheng DENG, Zixi LIU, Tianyang XIA, Yanjun LIU, Pengcheng LI, Feifei LONG, Xiang GAO, Shouxin WANG, Guoqiang LI, Haiqing LIU, Qing ZANG, Jiuying LI, Kangning YANG, Mingfu WU, Xiaoyu YIN, Hong LI, Jinlin XIE, Tao LAN, Wenzhe MAO, Adi LIU, Chu ZHOU, Weixing DING, Ge ZHUANG, Wandong LIU, the EAST Team
DOI: 10.1088/2058-6272/ad273c
Abstract FullText HTML
Efficient simultaneous removal of diesel particulate matter and hydrocarbons from diesel exhaust gas at low temperatures over Cu–CeO2/Al2O3 coupling with dielectric barrier discharge plasma
Baoyong REN, Shiyu FANG, Tiantian ZHANG, Yan SUN, Erhao GAO, Jing LI, Zuliang WU, Jiali ZHU, Wei WANG, Shuiliang YAO
DOI: 10.1088/2058-6272/ad1572
Abstract FullText HTML
Estimating the grain size of microgranular material using laser-induced breakdown spectroscopy combined with machine learning algorithms
Zhao ZHANG, Yaju LI, Guanghui YANG, Qiang ZENG, Xiaolong LI, Liangwen CHEN, Dongbin QIAN, Duixiong SUN, Maogen SU, Lei YANG, Shaofeng ZHANG, Xinwen MA
DOI: 10.1088/2058-6272/ad1792
Abstract FullText HTML
A study of pulsed high voltage driven hollow-cathode electron beam sources through synchronous optical trigger
Weijie HUO, Weiguo HE, Luofeng HAN, Kangwu ZHU, Feng WANG
DOI: 10.1088/2058-6272/ad113e
Abstract FullText HTML PDF
A research on the effect of plasma spectrum collection device on LIBS spectral intensity
Xiaomei LIN, Yanjie DONG, Jingjun LIN, Yutao HUANG, Jiangfei YANG, Xingyu YUE, Zhuojia ZHANG, Xinyang DUAN
DOI: 10.1088/2058-6272/ad15e1
Abstract FullText HTML PDF
Initial measurement of ultrafast charge exchange recombination spectroscopy on the EAST tokamak
Jun JIANG, Yingying LI, Ran CHEN, Jia FU, Bo LYU, Yi YU, Guosheng XU, Minyou YE
DOI: 10.1088/2058-6272/ad1b0e
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board