Advanced Search+

Category
Presheath formation and area design limit satellite-based Langmuir probes
Chenyao JIN, Chi-Shung YIP, Haigang SUN, Di JIANG, Wei ZHANG, Guosheng XU, Liang WANG
2023, 25(12): 124001. DOI: 10.1088/2058-6272/ace676
Abstract FullText HTML PDF
Study of a collisionless magnetized plasma sheath with nonextensively distributed species
R PAUL, K DEKA, G SHARMA, R MOULICK, S ADHIKARI, S S KAUSIK, B K SAIKIA
2023, 25(12): 125001. DOI: 10.1088/2058-6272/ace1d4
Abstract FullText HTML PDF
Effect of spin on the instability of THz plasma waves in field-effect transistors under non-ideal boundary conditions
Liping ZHANG, Jiani LI, Jiangxu FENG, Junyan SU
2023, 25(12): 125002. DOI: 10.1088/2058-6272/ace677
Abstract FullText HTML PDF
Hybrid simulation of q = 1 high-order harmonics driven by passing energetic particles in tokamak plasmas
Sheng LIU, Zhenzhen REN, Weihua WANG, Wei SHEN, Jinhong YANG, Hongwei NING
2023, 25(12): 125101. DOI: 10.1088/2058-6272/ace7ae
Abstract FullText HTML PDF
The advance of magnetic diagnostics system in support of EAST long-pulsed operation
Dalong CHEN, Biao SHEN, Tonghui SHI, Bihao GUO, Tingyu LI, Lixing CHEN, Minmin XUE, Nan CHU
2023, 25(12): 125102. DOI: 10.1088/2058-6272/ace87d
Abstract FullText HTML PDF
Numerical study of the self-pulsing of DC discharge: from corona to parallel-plate configurations
Manqi ZHANG, Feng HE, Hongmei CAI, Zeduan ZHANG, Zhiliang GAO, Ming YANG, Ruojue WANG, Yu ZHANG, Ben LI, Lei WANG, Jiting OUYANG
2023, 25(12): 125401. DOI: 10.1088/2058-6272/ace48b
Abstract FullText HTML PDF
Atmospheric pressure pulsed modulated arc discharge plasma
Ji LI, Jingfeng TANG, Haoran ZHANG, Lu WANG, Tianyuan JI, Daren YU, Ximing ZHU
2023, 25(12): 125402. DOI: 10.1088/2058-6272/ace87c
Abstract FullText HTML PDF
Effect of different process conditions on the physicochemical and antimicrobial properties of plasma-activated water
Zhicheng CAI, Jiamei WANG, Yuanyuan WANG, Xiaohan SANG, Lixian ZENG, Wentao DENG, Jianhao ZHANG
2023, 25(12): 125501. DOI: 10.1088/2058-6272/acde34
Abstract FullText HTML PDF
Plasma synthesis of various polymorphs of tungsten trioxide nanoparticles using gliding electric discharge in humid air: characterization and photocatalytic properties
Romaric L SEUTCHA, Georges KAMGANG-YOUBI, Elie ACAYANKA, Valeria VERMILE, François DEVRED, Eric M GAIGNEAUX, Samuel LAMINSI
2023, 25(12): 125502. DOI: 10.1088/2058-6272/ace235
Abstract FullText HTML PDF
Minimum inhibitory but maximum non-hemolytic concentration of plasma-treated catheters coated with L. tridentata and O. vulgare extracts
Francisco Javier ALONSO-MONTEMAYOR, Miriam Desirée DÁVILA-MEDINA, Alejandro ZUGASTI-CRUZ, Rosa Idalia NARRO-CÉSPEDES, María Guadalupe NEIRA-VELÁZQUEZ, Aidé SÁENZ-GALINDO, Eduardo ALONSO-CAMPOS
2023, 25(12): 125503. DOI: 10.1088/2058-6272/ace955
Abstract FullText HTML PDF
Matrix effect suppressing in the element analysis of soils by laser-induced breakdown spectroscopy with acoustic correction
Zhiquan HE, Li LIU, Zhongqi HAO, Zhishuai XU, Qi WANG, Ying LU, Ziyi ZHAO, Jiulin SHI, Xingdao HE
2023, 25(12): 125504. DOI: 10.1088/2058-6272/ace954
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation of ultrashort-pulse reflectometry (USPR) on EAST
Xiaofeng YU, Ran CHEN, Xiaoliang LI, Yilun ZHU, Calvin W DOMIER, Xinglei RUAN, Taihao HUANG, Jin GUO, Ziyu LIN, Guosheng XU, Shifeng MAO, Neville C LUHMANN JR, Minyou YE
2023, 25(12): 125601. DOI: 10.1088/2058-6272/ace154
Abstract FullText HTML PDF
Physics design of 14 MeV neutron generator facility at the Institute for Plasma Research
H L SWAMI, S VALA, M RAJPUT, M ABHANGI, Ratnesh KUMAR, A SAXENA, Rajesh KUMAR
2023, 25(12): 125602. DOI: 10.1088/2058-6272/ace6da
Abstract FullText HTML PDF
Automatic recognition of defects in plasma-facing material using image processing technology
Jianhua LYU, Chunjie NIU, Yunqiu CUI, Chao CHEN, Weiyuan NI, Hongyu FAN
2023, 25(12): 125603. DOI: 10.1088/2058-6272/ace9af
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board