Advanced Search+

Category
Tokamak Plasma Flows Induced by Local RF Forces
CHEN Jiale (陈佳乐), GAO Zhe (高喆)
2015, 17(10): 809-816. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/01
Abstract PDF
Overview of Development Status for EAST-NBI System
HU Chundong (胡纯栋), XIE Yahong (谢亚红), XIE Yuanlai (谢远来), LIU Sheng (刘胜), XU Yongjian (许永建), LIANG Lizhen (梁立振), JIANG Caichao (蒋才超), SHENG Peng (盛鹏), GU Yuming (顾玉明), LI Jun (李军), LIU Zhimin (刘智民)
2015, 17(10): 817-825. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/02
Abstract PDF
Terahertz Plasma Waves in Two Dimensional Quantum Electron Gas with Electron Scattering
ZHANG Liping (张丽萍)
2015, 17(10): 826-830. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/03
Abstract PDF
Study of Divertor Heat Patterns Induced by LHCD L-Mode Plasmas Using an Infra-Red Camera System on EAST
ZHANG Bin (张斌), GAN Kaifu (甘开福), GONG Xianzu (龚先祖), ZHANG Xiaodong (张晓东), WANG Fumin (王福敏), YANG Zhendong (仰振东), CHEN Meiwen (陈美文), WANG Xiaoqiong (王晓琼), the EAST Team
2015, 17(10): 831-836. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/04
Abstract PDF
Research on the Real-Time Phase Jump Process Method for Plasma Electron Density Measurement in HL-2A Tokamak
DING Baogang (丁宝钢), CHEN Chao (陈超), WANG Wendi (王闻迪), WU Tongyu (吴彤宇), ZHOU Yan (周艳), YIN Zejie (阴泽杰)
2015, 17(10): 837-841. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/05
Abstract PDF
Influence of Capsule Offset on Radiation Asymmetry in Shenguang-II Laser Facility
JING Longfei (景龙飞), LI Hang (黎航), LIN Zhiwei (林雉伟), LI Liling (李丽灵), KUANG Longyu (况龙钰), HUANG Yunbao (黄运保), ZHANG Lu (张璐), HUANG Tianxuan (黄天晅), JIANG Shao’en (江少恩), DING Yongkun (丁永坤)
2015, 17(10): 842-846. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/06
Abstract PDF
Numerical and Experimental Investigation on the Attenuation of Electromagnetic Waves in Unmagnetized Plasmas Using Inductively Coupled Plasma Actuator
LIN Min (林敏), XU Haojun (徐浩军), WEI Xiaolong (魏小龙), LIANG Hua (梁华), SONG Huimin (宋慧敏), SUN Quan (孙权), ZHANG Yanhua (张艳华)
2015, 17(10): 847-852. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/07
Abstract PDF
Miniaturized Argon Plasma: Neutral Gas Characteristics in Dielectric Barrier Discharge
Ashraf FARAHAT
2015, 17(10): 853-861. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/08
Abstract PDF
Results of the Main Phase of Ion Separation in the Process of Plasma-Optical Mass Separation
V. M. BARDAKOV, S. D. IVANOV, A. V. KAZANTSEV, N. A. STROKIN
2015, 17(10): 862-868. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/09
Abstract PDF
Numerical and Experimental Investigation on Electromagnetic Attenuation by Semi-Ellipsoidal Shaped Plasma
HE Xiang (何湘), CHEN Jianping (陈建平), ZHANG Yachun (张亚春), CHEN Yudong (陈玉东), ZENG Xiaojun (曾小军), TANG Chunmei (唐春梅)
2015, 17(10): 869-875. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/10
Abstract PDF
Preparation of Iron Nanoparticles from Iron Pentacarbonyl Using an Atmospheric Microwave Plasma
ZHANG Boya (张博雅), WANG Qiang (王强), ZHANG Guixin (张贵新), LIAO Shanshan (廖姗姗), WANG Zhong (王仲), LI Guobin (李国斌)
2015, 17(10): 876-880. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/11
Abstract PDF
Regeneration of Acid Orange 7 Exhausted Granular Activated Carbon Using Pulsed Discharge Plasmas
WANG Huijuan (王慧娟), GUO He (郭贺), LIU Yongjie (刘永杰), YI Chengwu (依成武)
2015, 17(10): 881-886. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/12
Abstract PDF
Effect of the ITER FW Manufacturing Process on the Microstructure and Properties of a CuCrZr Alloy
LIU Danhua (刘丹华), WANG Pinghuai (王平怀), SONGYi (宋义), LI Qian (李前), CHEN Jiming (谌继明)
2015, 17(10): 887-892. DOI: 10.1088/1009-0630/17/10/13
Abstract PDF
Simulational Investigation of a High-Efficiency X-Band Magnetically Insulated Line Oscillator
WANG Xiaoyu (王晓玉), FAN Yuwei (樊玉伟)
2015, 17(10): 893-896. DOI: 10.1088/1009-0630/16/17/10/14
Abstract PDF

Editorial Board