Advanced Search+

Category
Nonplanar Shock Excitations in a Four Component Degenerate Quantum Plasma: the Effects of Various Charge States of Heavy Ions
M. R. HOSSEN, A. A. MAMUN
2015, 17(3): 177-182. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/01
Abstract PDF
Impurity Emission Behavior in the Soft X-Ray and Extreme Ultraviolet Range on EAST
SHEN Yongcai (沈永才), LYU Bo (吕波), DU Xuewei (杜学维), LI Yingying (李颖颖), FU Jia (符佳), WANG Fudi (王福地), PAN Xiayun (潘夏云), CHEN Jun (陈俊), WANG Qiuping (王秋平), SHI Yuejiang (石跃江)
2015, 17(3): 183-187. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/02
Abstract PDF
Results of ICRF Heating Experiments from the EAST 2010 Campaign
HE Zhongxin (何钟鑫), ZHANG Xinjun (张新军), ZHAO Yanping (赵燕平), EAST ICRH Team
2015, 17(3): 188-190. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/03
Abstract PDF
Study of the Characteristics of DC and ICP Hybrid Discharge Plasmas
WANG Zhan (王战), GAO Wei (高巍), ZHANG Peng (张彭), YAN Huijie (闫慧杰), REN Chunsheng (任春生)
2015, 17(3): 191-195. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/04
Abstract PDF
Prediction of Equivalent Electrical Parameters of Dielectric Barrier Discharge Load Using a Neural Network
GUO Tangtang (郭瑭瑭), LIU Xingliang (刘星亮), HAO Shiqiang (郝世强), et al.
2015, 17(3): 196-201. DOI: 52.80.?s
Abstract PDF
Characteristics of Low Power CH 4 /Air Atmospheric Pressure Plasma Jet
ZHANG Jun (张军), XIAO Dezhi (肖德志), FANG Shidong (方世东), SHU Xingsheng (舒兴胜), ZUO Xiao (左潇), CHENG Cheng (程诚), MENG Yuedong (孟月东), WANG Shouguo (王守国)
2015, 17(3): 202-208. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/06
Abstract PDF
Degradation of Acid Orange 7 in an Atmospheric-Pressure Plasma–Solution System (Gliding Discharge)
NI Mingjiang (倪明江), YANG Huan (杨欢), CHEN Tong (陈彤), et al.
2015, 17(3): 209-215. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/07
Abstract PDF
Effect of Argon Addition on Morphology and Structure of Diamond Films (from Microcrystalline to Nanocrystalline)
LV Lin (吕琳), WANG Jianhua (汪建华), WENG Jun (翁俊), CUI Xiaohui (崔晓慧), ZHANG Ying (张莹)
2015, 17(3): 216-220. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/08
Abstract PDF
Low Friction-Coefficient TiBCN Nanocomposite Coatings Prepared by Cathode Arc Plasma Deposition
LIN Baozhu (林宝珠), WANG Lingling (王玲玲), WAN Qiang (万强), YAN Shaojian (闫少健), WANG Zesong (王泽松), YANG Bing (杨兵), FU Dejun (付德君)
2015, 17(3): 221-227. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/09
Abstract PDF
Degradation of Aniline Wastewater Using Dielectric Barrier Discharges at Atmospheric Pressure
WU Haixia (武海霞), FANG Zhi (方志), XU Yanhua (徐炎华)
2015, 17(3): 228-234. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/10
Abstract PDF
Numerical Simulation of Azimuthal Uniformity of Injection Currents in Single-Point-Feed Induction Voltage Adders
WEI Hao (魏浩), SUN Fengju (孙凤举), YIN Jiahui (尹佳辉), HU Yixiang (呼义翔), LIANG Tianxue (梁天学), CONG Peitian (丛培天), QIU Aici (邱爱慈)
2015, 17(3): 235-240. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/11
Abstract PDF
Verification and Optimization of Vacuum Vessel Supports Design in KTX
LUO Zhiren (罗志仁), YANG Qingxi (杨庆喜), SONG Yuntao (宋云涛), DU Shuangsong (杜双松), XU Hao (徐皓), LI Hong (李宏), LIU Wandong (刘万东), WANG Zhongwei (王忠伟), ZHANG Shanwen (张善文), HU Huan (胡欢), ZHANG Jianwu (张建武)
2015, 17(3): 241-246. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/12
Abstract PDF
Synchronous Output Control System of Two Megawatt Hot Cathode Bucket Ion Sources for NBI
ZHAO Yuanzhe (赵远哲), WU Deyun (吴德云), HU Chundong (胡纯栋), et al.
2015, 17(3): 247-250. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/13
Abstract PDF
ITER Magnet Feeder: Design, Manufacturing and Integration
CHEN Yonghua (陈永华), Y. ILIN, M. SU, C. NICHOLAS, P. BAUER, F. JAROMIR, LU Kun (陆坤), CHENG Yong (程勇), SONG Yuntao (宋云涛), LIU Chen (刘辰), HUANG Xiongyi (黄雄一), ZHOU Tingzhi (周挺志), SHEN Guang (沈光), WANG Zhongwei (王忠伟), FENG Hansheng (冯汉升), SHEN Junsong (沈俊松)
2015, 17(3): 251-258. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/14
Abstract PDF
Preliminary Process Design of ITER ELM Coil Bracket Brazing
LI Xiangbin (李向宾), SHI Yi (施毅)
2015, 17(3): 259-264. DOI: 10.1088/1009-0630/17/3/15
Abstract PDF

Editorial Board