Advanced Search+

Category
Development of a Laboratory Cement Quality Analysis Apparatus Based on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
FAN Juanjuan (樊娟娟), ZHANG Lei (张雷), WANG Xin (王鑫), LI Yufang (李郁芳), GONG Yao (弓瑶), DONG Lei (董磊), MA Weiguang (马维光), YIN Wangbao (尹王保), WANG Zhe (王哲), LI Zheng (李政), ZHANG Xiangjie (张向杰), LI Yi (李逸), JIA Suotang (贾锁堂)
2015, 17(11): 897-903. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/01
Abstract PDF
Microanalysis of Multi-Element in Juncus effusus L. by LIBS Technique
LIU Xiaona (刘晓娜), HUANG Jianmei (黄建梅), WU Zhisheng (吴志生), ZHANG Qiao (张乔), SHI Xinyuan (史新元), ZHAO Na (赵娜), JIA Shuaiyun (贾帅芸), QIAO Yanjiang (乔延江)
2015, 17(11): 904-908. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/02
Abstract PDF
Quantitative Analysis of Composition Change in AZ31 Magnesium Alloy Using CF-LIBS After Laser Material Processing
ZHU Dehua (朱德华), CAO Yu (曹宇), ZHONG Rong (钟蓉), CHEN Xiaojing (陈孝敬)
2015, 17(11): 909-913. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/03
Abstract PDF
Parameters Optimization of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Experimental Setup for the Case with Beam Expander
WANG Xin (王鑫), ZHANG Lei (张雷), FAN Juanjuan (樊娟娟), LI Yufang (李郁芳), GONG Yao (弓瑶), DONG Lei (董磊), MA Weiguang (马维光), YIN Wangbao (尹王保), JIA Suotang (贾锁堂)
2015, 17(11): 914-918. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/04
Abstract PDF
Spectral Enhancement of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy in External Magnetic Field
LI Cheng (李丞), GAO Xun (高勋), LI Qi (李奇), SONG Chao (宋超), LIN Jingquan (林景全)
2015, 17(11): 919-922. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/05
Abstract PDF
Classification and Discrimination of Minerals Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy and Raman Spectroscopy
BI Yunfeng (毕云峰), ZHANG Ying (张莹), YAN Jingwen (闫静文), WU Zhongchen (武中臣), LI Ying (李颖)
2015, 17(11): 923-927. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/06
Abstract PDF
Quantitative Analysis of Carbon Content in Bituminous Coal by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Using UV Laser Radiation
LI Xiongwei (李雄威), MAO Xianglei (毛向雷), WANG Zhe (王哲), Richard E. RUSSO
2015, 17(11): 928-932. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/07
Abstract PDF
Effect of Melting Iron-Based Alloy Temperature on Carbon Content Observed in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
LIN Xiaomei (林晓梅), CHANG Penghui (常鹏辉), CHEN Gehua (陈戈华), LIN Jingjun (林京君), LIU Ruixiang (刘瑞祥), YANG Hao (杨皓)
2015, 17(11): 933-937. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/08
Abstract PDF
Improved Measurement Performance of Inorganic Elements in Coal by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Coupled with Internal Standardization
YAO Shunchun (姚顺春), XU Jialong (徐嘉隆), BAI Kaijie (白凯杰), LU Jidong (陆继东)
2015, 17(11): 938-943. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/09
Abstract PDF
Methods of Data Processing for Trace Elements Analysis Using Laser Induced Breakdown Spectroscopy
WANG Rui (王锐), MA Xiaohong (马晓红), YU Qi (余琦), SONG Yang (宋阳), ZHAO Huafeng (赵华凤), ZHANG Min (张敏), LIAO Yanbiao (廖延彪)
2015, 17(11): 944-947. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/10
Abstract PDF
Application of Laser Induced Breakdown Spectroscopy in Early Detection of Red Palm Weevil: (Rhynchophorus ferrugineus) Infestation in Date Palm
W. A. FAROOQ, K. G. RASOOL, Walid TAWFIK, A. S. ALDAWOOD
2015, 17(11): 948-952. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/11
Abstract PDF
Signal Detection of Carbon in Iron-Based Alloy by Double-Pulse Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
LIN Xiaomei (林晓梅), LI Han (李晗), YAO Qinghua (姚清华)
2015, 17(11): 953-957. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/12
Abstract PDF
Characterization of Carbon Plasma Evolution Using Laser Ablation TOF Mass Spectrometry
ZHANG Lei (张磊), FENG Chunlei (冯春雷), XIAO Qingmei (肖青梅), HAI Ran (海然), DING Hongbin (丁洪斌)
2015, 17(11): 958-963. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/13
Abstract PDF
Selection of Spectral Data for Classification of Steels Using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
KONG Haiyang (孔海洋), SUN Lanxiang (孙兰香), HU Jingtao (胡静涛), XIN Yong (辛勇), CONG Zhibo (丛智博)
2015, 17(11): 964-970. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/14
Abstract PDF
Influence of Ambient Gas on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy of Uranium Metal
ZHANG Dacheng (张大成), MA Xinwen (马新文), WANG Shulong (王书龙), ZHU Xiaolong (朱小龙)
2015, 17(11): 971-974. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/15
Abstract PDF
Determination of Iron in Water Solution by Time-Resolved Femtosecond Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
Sergey S. GOLIK, Alexey A. ILYIN, Michael Yu. BABIY, Yulia S. BIRYUKOVA, Vladimir V. LISITSA, Oleg A. BUKIN
2015, 17(11): 975-978. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/16
Abstract PDF
Ultrasonic Nebulizer Assisted LIBS: a Promising Metal Elements Detection Method for Aqueous Sample Analysis
ZHONG Shilei (钟石磊), ZHENG Ronger (郑荣儿), LU Yuan (卢渊), CHENG Kai (程凯), XIU Junshan (修俊山)
2015, 17(11): 979-984. DOI: 10.1088/1009-0630/17/11/17
Abstract PDF

Editorial Board