Advanced Search+

Category
Cross-focusing of two chirped Gaussian laser beams and THz wave generation in plasmas of multi-ion species under a weakly relativistic and ponderomotive regime
M R JAFARI MILANI, S REZAEI, M J JAFARI
2022, 24(10): 105001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7517
Abstract FullText HTML PDF
Simulations of energetic alpha particle loss in the presence of toroidal field ripple in the CFETR tokamak
Yingfeng XU, Debing ZHANG, Jiale CHEN, Fangchuan ZHONG
2022, 24(10): 105101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6fb6
Abstract FullText HTML PDF
Impact of core electron temperature on current profile broadening with radio-frequency wave heating and current drive in EAST
Jiayuan ZHANG, Jinping QIAN, Xianzu GONG, Bin ZHANG, Muquan WU, Miaohui LI, Jiale CHEN, Qing ZANG, Shiyao LIN, Yan CHAO, Hailin ZHAO, Ruirong LIANG, Tianqi JIA, Yunchan HU
2022, 24(10): 105102. DOI: 10.1088/2058-6272/ac742d
Abstract FullText HTML PDF
Study on divertor heat flux under n = 3 and n = 4 resonant magnetic perturbations using infrared thermography diagnostic in EAST
Ruirong LIANG, Xianzu GONG, Bin ZHANG, Zhendong YANG, Manni JIA, Youwen SUN, Qun MA, Jiayuan ZHANG, Yunchan HU, Jinping QIAN, the EAST Team
2022, 24(10): 105103. DOI: 10.1088/2058-6272/ac73e6
Abstract FullText HTML PDF
CBETor: a hybrid-kinetic particle-in-cell code for cross-beam energy transfer simulation
Jinlong JIAO, Hezi WANG, Hongyu ZHOU, Yan YIN, Bin QIAO, Hongbin ZHUO
2022, 24(10): 105201. DOI: 10.1088/2058-6272/ac74a8
Abstract FullText HTML PDF
Ionization process and distinctive characteristic of atmospheric pressure cold plasma jet driven resonantly by microwave pulses
Lingli HONG, Zhaoquan CHEN, Jie YANG, Tao CHENG, Sile CHEN, Yuming ZHOU, Bing WANG, Xinpei LU
2022, 24(10): 105401. DOI: 10.1088/2058-6272/ac66bc
Abstract FullText HTML PDF
Experimental and simulated investigation of microdischarge characteristics in a pin-to-pin dielectric barrier discharge (DBD) reactor
Junwen HE, Bangfa PENG, Nan JIANG, Kefeng SHANG, Na LU, Jie LI, Yan WU
2022, 24(10): 105402. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6e58
Abstract FullText HTML PDF
Simulation study on electron heating characteristics in magnetic enhancement capacitively coupled plasmas with a longitudinal magnetic field
Haiyun TAN, Tianyuan HUANG, Peiyu JI, Lanjian ZHUGE, Xuemei WU
2022, 24(10): 105403. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7385
Abstract FullText HTML PDF
A comparison of power measurement techniques and electrical characterization of an atmospheric pressure plasma jet
Olivera JOVANOVIĆ, Nevena PUAČ, Nikola ŠKORO
2022, 24(10): 105404. DOI: 10.1088/2058-6272/ac742b
Abstract FullText HTML PDF
Development of low power non-thermal plasma jet and optimization of operational parameters for treating dyes and emerging contaminants
Deepchandra JOSHI, G Veda PRAKASH, Shaikh Ziauddin AHAMMAD, Satyananda KAR, T R SREEKRISHNAN
2022, 24(10): 105501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6e34
Abstract FullText HTML PDF
The effect of nitrogen concentration on the properties of N-DLC prepared by helicon wave plasma chemical vapor deposition
Yan YANG, Tianyuan HUANG, Maoyang LI, Yaowei YU, Jianjun HUANG, Bin YU, Xuemei WU, Peiyu JI
2022, 24(10): 105502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6ec0
Abstract FullText HTML PDF
The effects of dilution gas on nanoparticle growth in atmospheric-pressure acetylene microdischarges
Xiangmei LIU, Xiaotian DONG, Hongying LI, Shuxia ZHAO
2022, 24(10): 105503. DOI: 10.1088/2058-6272/ac73e7
Abstract FullText HTML PDF
Impacts of laser pulse width and target thickness on laser micro-propulsion performance
Sibo WANG, Bangdeng DU, Baosheng DU, Yongzan ZHENG, Yanji HONG, Jifei YE, Baoyu XING, Chenglin LI, Yonghao ZHANG
2022, 24(10): 105504. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6da8
Abstract FullText HTML PDF
Cleaning of nitrogen-containing carbon contamination by atmospheric pressure plasma jet
Li YANG, Sishu WANG, Andong WU, Bo CHEN, Jianjun CHEN, Hongbin WANG, Shuwei CHEN, Jianjun WEI, Kun ZHANG, Zongbiao YE, Fujun GOU
2022, 24(10): 105505. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6dc5
Abstract FullText HTML PDF
Study of a 105 GHz short-pulse dummy load for the electron cyclotron resonance heating system with the quasi-optical method
Shouqi XIONG, Donghui XIA, Mei HUANG, Gangyu CHEN, Wenting WENG, Guoyao FAN, Yuan PAN
2022, 24(10): 105601. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6f48
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board