Advanced Search+

Category
Long Lifetime Ultracold Plasma Produced by a Nanosecond Laser in a Supersonic Nitric Oxide Molecular Beam Environment
LIU Jinbo(刘金波), LU Ronghua(陆荣华), GUO Li(郭丽), JIN Yuqi(金玉奇), GUO Jingwei(郭敬为)
2014, 16(4): 305-310. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/01
Abstract PDF
Density Profile and Fluctuation Measurements by Microwave Reflectometry on EAST
ZHANG Shoubiao(张寿彪), GAO Xiang(高翔), LING Bili(凌必利), WANG Yumin(王嵎民), ZHANG Tao(张涛), HAN Xiang(韩翔), LIU Zixi(刘子奚), BU Jingliang(布景亮), LI Jiangang(李建刚), EAST team
2014, 16(4): 311-315. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/02
Abstract PDF
A Model for the Sounding Rocket Measurement on an Ionospheric E-F Valley at the Hainan Low Latitude Station
WANG Zheng(王铮), SHI Jiankui(史建魁), GUAN Yibing(关燚炳), LIU Chao(刘超), ZHU Guangwu(朱光武), Klaus TORKAR, Martin FREDRICH
2014, 16(4): 316-319. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/03
Abstract PDF
Effects of Low-Frequency Source on a Dual-Frequency Capacitive Sheath near a Concave Electrode
HAO Meilan(郝美兰), DAI Zhongling(戴忠玲), WANG Younian(王友年)
2014, 16(4): 320-323. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/04
Abstract PDF
Investigation of 50 Hz Pulsed DC Nitrogen Plasma with Active Screen Cage by Trace Rare Gas Optical Emission Spectroscopy
A. SAEED, A. W. KHAN, M. SHAFIQ, F. JAN, M. ABRAR, M. ZAKA-UL-ISLAM, M. ZAKAULLAH
2014, 16(4): 324-328. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/05
Abstract PDF
A 30 mm Wide DC-Driven Brush-Shaped Cold Air Plasma Without Airflow Supplement
CHEN Zhaoquan(陈兆权), ZHENG Xiaoliang(郑晓亮), XIA Guangqing(夏广庆), LI Ping(李平), HU Yelin(胡业林), DU Zhiwen(杜志文), ZHU Longji(祝龙记), LIU Minghai(刘明海), CHEN Minggong(陈明功), HU Xiwei(胡希伟)
2014, 16(4): 329-334. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/06
Abstract PDF
Simulation of Capacitively Coupled Dual-Frequency N 2, O 2, N 2 /O 2 Discharges: Effects of External Parameters on Plasma Characteristics
YOU Zuowei(尤左伟), DAI Zhongling(戴忠玲), WANG Younian(王友年)
2014, 16(4): 335-343. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/07
Abstract PDF
Study on the Discharge Characteristics of a Coaxial Pulsed Plasma Thruster
LIU Wenzheng(刘文正), WANG Hao(王浩), ZHANG Dejin(张德金), ZHANG Jian(张坚)
2014, 16(4): 344-351. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/08
Abstract PDF
The Effect of Inductively Coupled Discharge on Capacitively Coupled Nitrogen-Hydrogen Plasma
ZHANG Zhihui(张志辉), WU Xuemei(吴雪梅), NING Zhaoyuan(宁兆元)
2014, 16(4): 352-355. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/09
Abstract PDF
Linear Plasma Sources for Large Area Film Deposition: A Brief Review
WEI Yu(魏钰), ZUO Xiao(左潇), CHEN Longwei(陈龙威), MENG Yuedong(孟月东), FANG Shidong(方世东), SHEN Jie(沈洁), SHU Xingsheng(舒兴胜)
2014, 16(4): 356-362. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/10
Abstract PDF
Electro-Hydrodynamic (EHD) Thrust Analysis in Wire-Cylinder Electrode Arrangement
Konstantinos N. KIOUSIS, Antonios X. MORONIS, Wolf G. FRUH
2014, 16(4): 363-369. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/11
Abstract PDF
Electrical Characteristics of an Alternating Current Plasma Igniter in Airflow
ZHAO Bingbing(赵兵兵), HE Liming(何立明), DU Hongliang(杜宏亮), ZHANG Hualei(张华磊)
2014, 16(4): 370-373. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/12
Abstract PDF
A Comparative Study of the Laser Induced Breakdown Spectroscopy in Single- and Collinear Double-Pulse Laser Geometry
SUN Duixiong(孙对兄), SU Maogen(苏茂根), DONG Chenzhong(董晨钟), WEN Guanhong(温冠宏)
2014, 16(4): 374-379. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/13
Abstract PDF
Emission Current Characteristics of Triggered Device of Vacuum Switch
YAO Xueling(姚学玲), CHEN Jingliang(陈景亮), HU Shangmao(胡上茂)
2014, 16(4): 380-384. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/14
Abstract PDF
Feature Scale Simulation of PECVD of SiO 2 in SiH 4 /N 2 O Mixture
LIU Xuan(刘璇), GE Jie(葛婕), YANG Yi(杨轶), SONG Yixu(宋亦旭), REN Tianling(任天令)
2014, 16(4): 385-389. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/15
Abstract PDF
Preliminary Design of a Helium-Cooled Ceramic Breeder Blanket for CFETR Based on the BIT Concept
MA Xuebin(马学斌), LIU Songlin(刘松林), LI Jia(李佳), PU Yong(蒲勇), CHEN Xiangcun(陈香存)
2014, 16(4): 390-395. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/16
Abstract PDF
A Flexible Visualization Tool for Rapid Access to EFIT Results
ZHANG Ruirui(张睿瑞), XIAO Bingjia(肖炳甲), LUO Zhengping(罗正平)
2014, 16(4): 396-399. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/17
Abstract PDF
A Reconfigurable Instrument System for Nuclear and Particle Physics Experiments
SANG Ziru(桑子儒), LI Feng(李锋), JIANG Xiao(江晓), JIN Ge(金革)
2014, 16(4): 400-405. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/18
Abstract PDF
Design of a DC Busbar for the ITER PF Converter
GUO Bin(郭斌), SONG Zhiquan(宋执权), XU Liuwei(许留伟), ZHANG Ming(张明), LI Jinchao(李金超), JIANG Li(蒋力), FU Peng(傅鹏), WANG Min(王敏), DONG Lin(董琳)
2014, 16(4): 406-409. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/19
Abstract PDF
The 5.8 T Cryogen-Free Gyrotron Superconducting Magnet System on HL-2A
XIA Donghui (夏冬辉), HUANG Mei (黄梅), ZHOU Jun (周俊), et al.
2014, 16(4): 410-414. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/20
Abstract PDF
Power Control and Data Acquisition System for High Power Microwave Test Bench
MA Wendong(马文东), SHAN Jiafang(单家方), XU Handong(徐旵东), HU Huaichuan(胡怀传), WANG Mao(王茂), WU Zege(吴则格)
2014, 16(4): 415-419. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/21
Abstract PDF
Application of a Current and Voltage Mixed Control Mode for the New Fast Control Power Supply at EAST
HUANG Haihong(黄海宏), YAN Teng(晏腾), WANG Haixin(王海欣)
2014, 16(4): 420-423. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/22
Abstract PDF
Optimization Design for a High Voltage DC Power Supply Module Based on PSM Technology
JIANG Li(蒋力), XU Liuwei(许留伟), GAO Ge(高格), DONG Lin(董琳), WANG Min(王敏)
2014, 16(4): 424-428. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/23
Abstract PDF
The Arc Regulation Characteristics of the High-Current Ion Source for the EAST Neutral Beam Injector
XIE Yahong(谢亚红), HU Chundong(胡纯栋), LIU Sheng(刘胜), JIANG Caichao(蒋才超), LIANG Lizhen(梁立振), LI Jun(李军), XIE Yuanlai(谢远来), LIU Zhimin(刘智民)
2014, 16(4): 429-432. DOI: 10.1088/1009-0630/16/4/24
Abstract PDF

Editorial Board