Advanced Search+

Category
Dynamic Control of Defective Gap Mode Through Defect Location
CHANG Lei (苌磊), LI Yinghong (李应红), WU Yun (吴云), ZHANG Huijie (张辉洁), WANG Weimin (王卫民), SONG Huimin (宋慧敏)
2016, 18(1): 1-5. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/01
Abstract PDF
Parametric Study on Arc Behavior of Magnetically Diffused Arc
CHEN Tang (陈瑭), LI Hui (李辉), BAI Bing (白冰), LIAO Mengran (廖梦然), XIA Weidong (夏维东)
2016, 18(1): 6-11. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/02
Abstract PDF
Electron-Vibrational Energy Exchange in Nitrogen-Containing Plasma: a Comparison Between an Analytical Approach and a Kinetic Model
YANG Wei (杨薇), DONG Zhiwei (董志伟)
2016, 18(1): 12-16. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/03
Abstract PDF
Non-Thermal Equilibrium Atmospheric Pressure Glow-Like Discharge Plasma Jet
CHANG Zhengshi (常正实), YAO Congwei (姚聪伟), ZHANG Guanjun (张冠军)
2016, 18(1): 17-22. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/04
Abstract PDF
Application of a BC501A Liquid Scintillation Detector with a Gain Stabilization System on the EAST Tokamak
PENG Xingyu (彭星宇), CHEN Zhongjing (陈忠靖), DU Tengfei (杜腾飞), HU Zhimeng (胡志猛), GE Lijian (葛理健), CHEN Jinxiang (陈金象), LI Xiangqing (李湘庆), FAN Tieshuan (樊铁栓)
2016, 18(1): 23-29. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/05
Abstract PDF
Evolution of Striation in Pulsed Glow Discharges
LIU Yuanye (刘远野), HE Feng (何锋), ZHAO Xiaofei (赵晓菲), OUYANG Jiting (欧阳吉庭)
2016, 18(1): 30-34. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/06
Abstract PDF
Study on Glow Discharge Plasma Used in Polyester Surface Modification
LIU Wenzheng (刘文正), LEI Xiao (雷晓), ZHAO Qiang (赵强)
2016, 18(1): 35-40. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/07
Abstract PDF
Water Content Effect on Oxides Yield in Gas and Liquid Phase Using DBD Arrays in Mist Spray
CHEN Bingyan (陈秉岩), ZHU Changping (朱昌平), FEI Juntao (费峻涛), HE Xiang (何湘), YIN Cheng (殷澄), WANG Yuan (王媛), JIANG Yongfeng (蒋永锋), CHEN Longwei (陈龙威), GAO Yuan (高远), HAN Qingbang (韩庆邦)
2016, 18(1): 41-50. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/08
Abstract PDF
Effects of Boundary Current on Electromagnetic Dispersion Characteristics for a Relativistic Electron Beam
XIAO Jixiong (肖集雄), ZENG Zhong (曾中), XIA Donghui (夏冬辉), WANG Zhijiang (王之江), LIU Changhai (刘昌海)
2016, 18(1): 51-57. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/09
Abstract PDF
Improvement of the Harmonic Technique of Probe for Measurements of Electron Temperature and Ion Density
BAI Yujing (白玉静), LI Jianquan (李建泉), XU Jun (徐军), LU Wenqi (陆文琪), WANG Younian (王友年), DING Wanyu (丁万昱 )
2016, 18(1): 58-61. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/10
Abstract PDF
Experimental Investigation on Electromagnetic Attenuation by Low Pressure Radio-Frequency Plasma for Cavity Structure
HE Xiang (何湘), ZHANG Yachun (张亚春), CHEN Jianping (陈建平), CHEN Yudong (陈玉东), ZENG Xiaojun (曾小军), YAO Hong (姚洪), TANG Chunmei (唐春梅)
2016, 18(1): 62-66. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/11
Abstract PDF
Cycloid Motions of Aggregates in a Dust Plasma
FENG Fan (冯帆), ZHANG Yongliang (张永亮), YAN Jia (闫佳), LIU Fucheng (刘富成), DONG Lifang (董丽芳), HE Yafeng (贺亚峰)
2016, 18(1): 67-71. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/12
Abstract PDF
PIC/MCC Simulation of Radio Frequency Hollow Cathode Discharge in Nitrogen
HAN Qing (韩卿), WANG Jing (王敬), ZHANG Lianzhu (张连珠)
2016, 18(1): 72-78. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/13
Abstract PDF
Discharge Modes Suggested by Emission Spectra of Nitrogen Dielectric Barrier Discharge with Wire-Cylinder Electrodes
YANG Fuxiang (杨富翔), MU Zongxin (牟宗信), ZHANG Jialiang (张家良)
2016, 18(1): 79-85. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/14
Abstract PDF
The Effect of Ion Motion on Laser-Driven Plasma Wake in Capillary
ZHOU Suyun (周素云), CHEN Hui (陈辉), LI Yanfang (李艳芳)
2016, 18(1): 86-89. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/15
Abstract PDF
Capability Assessment of the Equilibrium Field System in KTX
LUO Bing (罗兵), LUO Zhengping (罗正平), XIAO Bingjia (肖炳甲), YOU Wei (尤玮), TAN Mingsheng (谭名昇), GUO Yong (郭勇), BAI Wei (白伟), MAO Wenzhe (毛文哲), LI Hong (李弘), LIU Adi (刘阿娣), LAN Tao (兰涛), XIE Jinlin (谢锦林), LIU Wandong (刘万东)
2016, 18(1): 90-96. DOI: 10.1088/1009-0630/18/1/16
Abstract PDF

Editorial Board