Advanced Search+

Category
A low power 50 Hz argon plasma for surface modification of polytetrafluoroethylene
Yen Theng LAU, Wee Siong CHIU, Hong Chun LEE, Haw Jiunn WOO, Oi Hoong CHIN, Teck Yong TOU
2022, 24(11): 114001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7f85
Abstract FullText HTML PDF
Research on arc root stagnation when small current is interrupted in self-excited circuit breaker
Shidong PENG, Jing LI, Yundong CAO, Chongyang HUANG, Shuxin LIU
2022, 24(11): 114002. DOI: 10.1088/2058-6272/ac71a3
Abstract FullText HTML PDF
Turbulent drag reduction by spanwise slot blowing pulsed plasma actuation
Borui ZHENG, Yuanzhong JIN, Minghao YU, Yueqiang LI, Bin WU, Quanlong CHEN
2022, 24(11): 114003. DOI: 10.1088/2058-6272/ac72e2
Abstract FullText HTML PDF
Electrical and aerodynamic characteristics of sliding discharge based on a microsecond pulsed plasma supply
Taifei ZHAO, Qian ZHANG, Borui ZHENG, Yuanpeng LIU, Yuanzhong JIN, Quanlong CHEN
2022, 24(11): 114004. DOI: 10.1088/2058-6272/ac742c
Abstract FullText HTML PDF
Pushing the limits of existing plasma focus towards 1016 fusion neutrons with Q = 0.01
Sing LEE
2022, 24(11): 114005. DOI: 10.1088/2058-6272/ac78cc
Abstract FullText HTML PDF
Investigation into wideband electromagnetic stealth device based on plasma array and radar-absorbing materials
Xuesong DENG, Chenglong DING, Yahui WANG, Zhigang LI, Li CHENG, Zongsheng CHEN, Xiangyin LV, Jiaming SHI
2022, 24(11): 114006. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7f84
Abstract FullText HTML PDF
Experimental observation of the transport induced by ion Bernstein waves near the separatrix of magnetic nulls
Renchuan HE, Xiaoyi YANG, Chijie XIAO, Xiaogang WANG, Tianchao XU, Zhibin GUO, Yue GE, Xiuming YU, Zuyu ZHANG, Rui KE, Ruixin YUAN
2022, 24(11): 115001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac770b
Abstract FullText HTML PDF
Detecting the meteoroid by measuring the electromagnetic waves excited by the collision between the hypervelocity meteoroid and spacecraft
Bo LIU, Heng ZHANG, Bin XU, Zhengzheng MA, Hui LI, Wenshan DUAN
2022, 24(11): 115301. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7542
Abstract FullText HTML PDF
Formation of honeycomb-Kagome hexagonal superlattice pattern with dark discharges in dielectric barrier discharge
Yuyang PAN, Jianyu FENG, Caixia LI, Lifang DONG
2022, 24(11): 115401. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7c62
Abstract FullText HTML PDF
Wide-range characteristics of beam perveance and saddle point potential of LIPS-200 ion thruster
Xueer ZHANG, Tianping ZHANG, Detian LI, Juanjuan CHEN, Yanhui JIA
2022, 24(11): 115501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7fe4
Abstract FullText HTML PDF
Discharge and jet characteristics of gliding arc plasma igniter driven by pressure difference
Xinyao CHENG, Huimin SONG, Shengfang HUANG, Yifei ZHU, Zhibo ZHANG, Zhenyang LI, Min JIA
2022, 24(11): 115502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7af6
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of stimulated growth effect using pulsed cold atmospheric plasma treatment on Ganoderma lucidum
Mengqi LI, Xiaoyi HUANG, Zilan XIONG
2022, 24(11): 115503. DOI: 10.1088/2058-6272/ac78cd
Abstract FullText HTML PDF
Comparative study of pulsed breakdown processes and mechanisms in self-triggered four-electrode pre-ionized switches
Tianchi WANG, Chuyu SUN, Youheng YANG, Haiyang WANG, Linshen XIE, Tao HUANG, Yingchao DU, Wei CHEN
2022, 24(11): 115504. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7c61
Abstract FullText HTML PDF
An equivalent model of discharge instability in the discharge chamber of Kaufman ion thruster
Feng TIAN, Kan XIE, Long MIAO, Fuwen LIANG, Jiahui SONG, Song BAI, Ningfei WANG
2022, 24(11): 115505. DOI: 10.1088/2058-6272/ac78cb
Abstract FullText HTML PDF
Understanding the changing mechanism of arc characteristics in ultrasound-magnetic field coaxial hybrid gas tungsten arc welding
Chao CHEN, Wenlong LI, Chenglei FAN, Wenbo DU, Huijing ZHANG
2022, 24(11): 115506. DOI: 10.1088/2058-6272/ac7cb9
Abstract FullText HTML PDF
Nanosecond laser preheating effect on ablation morphology and plasma emission in collinear dual-pulse laser-induced breakdown spectroscopy
Na LI, Edward HAREFA, Weidong ZHOU
2022, 24(11): 115507. DOI: 10.1088/2058-6272/ac8039
Abstract FullText HTML PDF
Interaction of an unwetted liquid Li-based capillary porous system with high-density plasma
Yingwei GAO, Zongbiao YE, Jianxing LIU, Hengxin GUO, Shuwei CHEN, Bo CHEN, Jianjun CHEN, Hongbin WANG, Fujun GOU
2022, 24(11): 115601. DOI: 10.1088/2058-6272/ac770c
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board