Advanced Search+

Category
A laser-produced plasma source based on thin-film Gd targets for next-generation extreme ultraviolet lithography
Xiao CHEN, Yao LI, Jianbo HOU, Zhe ZHANG, Xianyang LU, Yu YAN, Liang HE, Yongbing XU
2023, 25(10): 102001. DOI: 10.1088/2058-6272/acd61e
Abstract FullText HTML PDF
The effect of pulse voltage rise rate on the polypropylene surface hydrophilic modification by ns pulsed nitrogen DBD
Feng LIU, Shuhao LI, Yulei ZHAO, Shakeel AKRAM, Li ZHANG, Zhi FANG
2023, 25(10): 104001. DOI: 10.1088/2058-6272/acd529
Abstract FullText HTML PDF
Comparative study on the degradation of phenol by a high-voltage pulsed discharge above a liquid surface and under a liquid surface
Quanfa ZHAO, Haixia WU, Wang SHEN, Xiao HAN, Bin ZHENG, Jiawei FAN
2023, 25(10): 104002. DOI: 10.1088/2058-6272/accf66
Abstract FullText HTML PDF
Room-temperature degradation of o-xylene in simulated air using an online-regenerable plasma-catalysis reactor with low amounts of nanosized noble metals on Co3O4
Shucheng DI, Jiacheng XU, Shuiliang YAO, Jing LI, Zuliang WU, Erhao GAO, Jiali ZHU, Lianxin DAI, Weihua LIU, Buhe ZHANG, Junwei ZHANG
2023, 25(10): 104003. DOI: 10.1088/2058-6272/acde32
Abstract FullText HTML PDF
Enhanced surface-insulating performance of EP composites by doping plasma-fluorinated ZnO nanofiller
Qijun DUAN, Yanze SONG, Shuai SHAO, Guohua YIN, Haoou RUAN, Qing XIE
2023, 25(10): 104004. DOI: 10.1088/2058-6272/acdb53
Abstract FullText HTML PDF
Endurance-test and theoretical prediction of a rare earth nanocathode for the applied field magnetoplasmadynamic thruster
Ge WANG, Yong LI, Cheng ZHOU, Yanming WEI, Chuncai KONG, Xuecheng ZHENG, Xinwei ZHANG, Zhimao YANG, Jinxing ZHENG, Yuntian CONG, Baojun WANG
2023, 25(10): 104005. DOI: 10.1088/2058-6272/aceac6
Abstract FullText HTML PDF
Closed corner divertor with B × ∇B away from the divertor: a promising divertor scenario for tokamak power exhaust
Guosheng XU, Guozhang JIA, Genfan DING, Yuqiang TAO, Lingyi MENG, Lin YU, Liang WANG, Jianbin LIU
2023, 25(10): 105101. DOI: 10.1088/2058-6272/acd89c
Abstract FullText HTML PDF
Effect of gas flow on the nanoparticles transport in dusty acetylene plasmas
Xiangmei LIU, Wenjing LIU, Xi ZHANG, Xiaotian DONG, Shuxia ZHAO
2023, 25(10): 105401. DOI: 10.1088/2058-6272/acd361
Abstract FullText HTML PDF
A homogeneous atmospheric pressure air plasma in a 10 mm gap based on a three-electrode configuration
Zhiyu LI, Dawei LIU, Xinpei LU, Lanlan NIE
2023, 25(10): 105402. DOI: 10.1088/2058-6272/acd16c
Abstract FullText HTML PDF
Pulsed gas–liquid discharge plasma catalytic degradation of bisphenol A over graphene/CdS: process parameters optimization and O3 activation mechanism analysis
Nan JIANG, Xuechuan LI, Ju LI, Jie LI, Bing LIAO, Bangfa PENG, Guo LIU
2023, 25(10): 105501. DOI: 10.1088/2058-6272/acbde5
Abstract FullText HTML PDF
Etching characteristics and surface modification of InGaSnO thin films under Cl2/Ar plasma
Young-Hee JOO, Jae-Won CHOI, Bo HOU, Hyuck-In KWON, Doo-Seung UM, Chang-Il KIM
2023, 25(10): 105502. DOI: 10.1088/2058-6272/acd588
Abstract FullText HTML PDF
Enhancing surface adhesion of polytetrafluoroethylene induced by two-step in-situ treatment with radiofrequency capacitively coupled Ar/Ar+CH4+NH3 plasma
Manting LU, Yi HE, Xue LIU, Jiamin HUANG, Jiawei ZHANG, Xiaoping MA, Yu XIN
2023, 25(10): 105503. DOI: 10.1088/2058-6272/acd528
Abstract FullText HTML PDF
3D fluid model analysis on the generation of negative hydrogen ions for negative ion source of NBI
Siyu XING, Fei GAO, Yuru ZHANG, Yingjie WANG, Guangjiu LEI, Younian WANG
2023, 25(10): 105601. DOI: 10.1088/2058-6272/accfee
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board