Advanced Search+

Category
Relativistic toroidal light solitons in plasma
Zhongming CHENG, Dachao DENG, Mingyang YU, Huichun WU
2023, 25(3): 032001. DOI: 10.1088/2058-6272/aca232
Abstract FullText HTML PDF
Valley-dependent topological edge states in plasma photonic crystals
Jianfei LI, Chen ZHOU, Jingfeng YAO, Chengxun YUAN, Ying WANG, Zhongxiang ZHOU, Jingwen ZHANG, Anatoly A KUDRYAVTSEV
2023, 25(3): 035001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9347
Abstract FullText HTML PDF
Bulk moduli of two-dimensional Yukawa solids and liquids obtained from periodic compressions
Shaoyu LU, Dong HUANG, A SHAHZAD, Yan FENG
2023, 25(3): 035002. DOI: 10.1088/2058-6272/ac94ba
Abstract FullText HTML PDF
Modeling of magnetized collisional plasma sheath with nonextensive electron distribution and ionization source
Long CHEN, Yehui YANG, Yuhao AN, Ping DUAN, Shaojuan SUN, Zuojun CUI, Zichen KAN, Weifu GAO
2023, 25(3): 035003. DOI: 10.1088/2058-6272/aca502
Abstract FullText HTML PDF
Observation of the poloidally asymmetrical density perturbation of sawtooth collapse on J-TEXT
Yinan ZHOU, Ge ZHUANG, Peng SHI, Li GAO, Zhoujun YANG, Xiaoqing ZHANG, the J-TEXT Team
2023, 25(3): 035101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9346
Abstract FullText HTML PDF
Alfvén continuum in the presence of a magnetic island in a cylinder configuration
Junhui YANG, Jinjia CAO, Jianhua ZHAO, Yongzhi DAI, Dong XIANG
2023, 25(3): 035102. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9de0
Abstract FullText HTML PDF
Fluid simulation of the effect of a dielectric window with high temperature on plasma parameters in inductively coupled plasma
Na LI, Daoman HAN, Quanzhi ZHANG, Xuhui LIU, Yingjie WANG, Younian WANG
2023, 25(3): 035401. DOI: 10.1088/2058-6272/ac92ce
Abstract FullText HTML PDF
Multi-point discharge model: study on corona discharge of double-ended needle in large space
Dingchen LI, Jiawei LI, Chuan LI, Ming ZHANG, Pengyu WANG, Zhi LIU, Yong YANG, Kexun YU
2023, 25(3): 035402. DOI: 10.1088/2058-6272/ac92cd
Abstract FullText HTML PDF
Electron sheaths near a positively biased plate subjected to a weak electron beam
Qi LIU, Zian WEI, Jinxiu MA, Kaiyang YI, Wan TAO, Zhengyuan LI
2023, 25(3): 035403. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9721
Abstract FullText HTML PDF
Polyvinyl alcohol–potassium iodide gel probe to monitor the distribution of reactive species generation around atmospheric-pressure plasma jet
Trung Nguyen TRAN, Min HU, Tomohiro OGASAWARA, Yuki IWATA, Haruka SUZUKI, Jin SAKAMOTO, Masafumi AKIYOSHI, Hirotaka TOYODA, Hiroto MATSUURA
2023, 25(3): 035404. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9891
Abstract FullText HTML PDF
Simulation of the spatio-temporal evolution of the electron energy distribution function in a pulsed hollow-cathode discharge
N A ASHURBEKOV, K O IMINOV, K M RABADANOV, G S SHAKHSINOV, M Z ZAKARYAEVA, M B KURBANGADZHIEVA
2023, 25(3): 035405. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9aa8
Abstract FullText HTML PDF
Evolution of ionization waves in a multi-pulsed plasma jet: the role of memory charges
N Yu BABAEVA, G V NAIDIS, V F TARASENKO, D A SOROKIN, Cheng ZHANG, Tao SHAO
2023, 25(3): 035406. DOI: 10.1088/2058-6272/aca18e
Abstract FullText HTML PDF
Long-term corona behaviour and performance enhancing mechanism of SiC/epoxy nanocomposite in SF6 gas environment
Jingrui WANG, Qingmin LI, Yanfeng GONG, Qixin HOU, Heng LIU, Jian WANG, Hanwen REN
2023, 25(3): 035501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac92d1
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on the improvement of spray characteristics of aero-engines using gliding arc plasma
Lei ZHANG, Dengcheng ZHANG, Jinlu YU, Bingbing ZHAO, Xinyu QU, Yi CHEN, Weida CHENG
2023, 25(3): 035502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac92cf
Abstract FullText HTML PDF
Enhanced antibacterial activity of cotton via silver nanocapsules deposited by atmospheric pressure plasma jet
Xiaoman ZHANG, Xiaoping MA, Maoyang LI, Peiyu JI, Tianyuan HUANG, Lanjian ZHUGE, Xuemei WU
2023, 25(3): 035503. DOI: 10.1088/2058-6272/ac92d2
Abstract FullText HTML PDF
Experimental investigation on de-icing by an array of impact rod-type plasma synthetic jets
Xuecheng LIU, Hua LIANG, Haohua ZONG, Like XIE, Zhi SU
2023, 25(3): 035504. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9345
Abstract FullText HTML PDF
Improvement of circuit oscillation generated by underwater high voltage pulse discharges based on pulse power thyristor
Yingbo YU, Zhongjian KANG
2023, 25(3): 035505. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9575
Abstract FullText HTML PDF
Degradation of antibiotic contaminants from water by gas–liquid underwater discharge plasma
Fu LU, Jian ZHOU, Zhengwei WU
2023, 25(3): 035506. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9576
Abstract FullText HTML PDF
Study on the effect of focal position change on the expansion velocity and propagation mechanism of plasma generated by millisecond pulsed laser-induced fused silica
Lixue WANG, Jixing CAI
2023, 25(3): 035507. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9892
Abstract FullText HTML PDF
Laser-assisted ablation and plasma formation of titanium explored by LIBS, QCM, optical microscopy and SEM analyses along with mechanical modifications under different pressures of Ar and Ne
Maryam RIAZ, Shazia BASHIR, Asma HAYAT, Zarish NAZ
2023, 25(3): 035508. DOI: 10.1088/2058-6272/ac995b
Abstract FullText HTML PDF
Experimental investigation of dynamic stall flow control using a microsecond-pulsed plasma actuator
Zeyang XU, Bin WU, Chao GAO, Na WANG, Tianhao JIA
2023, 25(3): 035509. DOI: 10.1088/2058-6272/aca18f
Abstract FullText HTML PDF
Degradation of sulfamethoxazole in water by dielectric barrier discharge plasma jet: influencing parameters, degradation pathway, toxicity evaluation
Shuheng HU, Weiwen YAN, Jinming YU, Bin ZHU, Yan LAN, Wenhao XI, Zimu XU, Wei HAN, Cheng CHENG
2023, 25(3): 035510. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9d85
Abstract FullText HTML PDF
Improvement of a temperature response function for divertor heat flux monitoring in fusion devices
Xuan Nhat Son BUI, Hiroto MATSUURA, Yousuke NAKASHIMA
2023, 25(3): 035601. DOI: 10.1088/2058-6272/ac95fa
Abstract FullText HTML PDF
Application of integrated simulation environment SIEMNED to the analysis of the MEPHIST-0 tokamak operation
D Yu SYCHUGOV, S Yu SOLOVIEV, A S ZHILKIN, A V MELNIKOV, S A KRAT
2023, 25(3): 035602. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9f05
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board