Advanced Search+

Category
Helical streamers guided by surface electromagnetic standing waves
Dandan ZOU, Chensheng TU, Chunmei CUI
2023, 25(7): 072001. DOI: 10.1088/2058-6272/acb876
Abstract FullText HTML PDF
Local wavelength evolution and Landau damping of electrostatic plasma wave driven by an ultra-relativistic electron beam in dense inhomogeneous plasma
Ran LI, Taiwu HUANG, Mingyang YU, Cangtao ZHOU, Shuangchen RUAN
2023, 25(7): 075001. DOI: 10.1088/2058-6272/acb31e
Abstract FullText HTML PDF
Fabrication of a single-crystal diamond neutron detector and its application in 14.1 MeV neutron detection in deuterium–tritium fusion experiments
Ping XU, Yi YU, Haiyang ZHOU
2023, 25(7): 075101. DOI: 10.1088/2058-6272/acb48a
Abstract FullText HTML PDF
Chirping instabilities produced by a runaway electron beam at a spherical tokamak
I M BALACHENKOV, N N BAKHAREV, V K GUSEV, M V ILIASOVA, E M KHILKEVICH, P S KORENEV, A E KONKOV, V B MINAEV, Yu V MITRIZHKIN, M I PATROV, Yu V PETROV, N V SAKHAROV, A E SHEVELEV, O M SKREKEL
2023, 25(7): 075102. DOI: 10.1088/2058-6272/acb875
Abstract FullText HTML PDF
Detailed analysis and simulation verification for reconstruction of plasma optical boundary with spectrometric technique on HL-2M tokamak
Zhihao SU, Jinming GAO, Zhe GAO
2023, 25(7): 075103. DOI: 10.1088/2058-6272/acb97d
Abstract FullText HTML PDF
A drift-kinetic perturbed Lagrangian for low-frequency nonideal MHD applications
Guosheng XU, Xingquan WU, Youjun HU
2023, 25(7): 075104. DOI: 10.1088/2058-6272/acb9d7
Abstract FullText HTML PDF
A new electromagnetic probe array diagnostic for analyzing electrostatic and magnetic fluctuations in EAST plasmas
Heng LAN, Tonghui SHI, Ning YAN, Xueqin LI, Shi LI, Ran CHEN, Moyi DUAN, Guanghai HU, Lunan LIU, Wei ZHANG, Ming CHEN, Yuanyang ZHENG, Zhong YUAN, Yong WANG, Zhanghou XU, Liqing XU, Pengfei ZI, Liang CHEN, Shaocheng LIU, Donggui WU, Genfan DING, Lingyi MENG, Zhengchu WANG, Qing ZANG, Muquan WU, Xiang ZHU, Baolong HAO, Xiaodong LIN, Xiang GAO, Liang WANG, Guosheng XU
2023, 25(7): 075105. DOI: 10.1088/2058-6272/acbef5
Abstract FullText HTML PDF
Influence of the pulse polarity on micro-hollow cathode helium plasma jet
Jiaxin LI, Zhengchao DUAN, Feng HE, Ruoyu HAN, Jiting OUYANG
2023, 25(7): 075401. DOI: 10.1088/2058-6272/acb489
Abstract FullText HTML PDF
A fast hybrid simulation approach of ion energy and angular distributions in biased inductively coupled Ar plasmas
Mingliang ZHAO, Yuru ZHANG, Fei GAO, Younian WANG
2023, 25(7): 075402. DOI: 10.1088/2058-6272/acb52c
Abstract FullText HTML PDF
Quasi-direct numerical simulations of the flow characteristics of a thermal plasma reactor with counterflow jet
Xu ZHOU, Xianhui CHEN, Taohong YE, Minming ZHU, Weidong XIA
2023, 25(7): 075403. DOI: 10.1088/2058-6272/acb9d8
Abstract FullText HTML PDF
A data selection method for matrix effects and uncertainty reduction for laser-induced breakdown spectroscopy
Jie LONG, Weiran SONG, Zongyu HOU, Zhe WANG
2023, 25(7): 075501. DOI: 10.1088/2058-6272/acb6dd
Abstract FullText HTML PDF
NaCl aqueous solution as a novel electrode in a dielectric barrier discharge reactor for highly efficient ozone generation
Erhao GAO, Keying GUO, Qi JIN, Li HAN, Ning LI, Zuliang WU, Shuiliang YAO
2023, 25(7): 075502. DOI: 10.1088/2058-6272/acbef6
Abstract FullText HTML PDF
Optical design of vertical edge Thomson scattering on HL-2M tokamak
Shaobo GONG, Zhongbing SHI, Yixuan ZHOU, Tongchuan ZHANG, Jinming GAO, Dianlin ZHENG, Ping SUN, Liming YU, Wei CHEN, Wulyu ZHONG, Min XU, Xuru DUAN
2023, 25(7): 075601. DOI: 10.1088/2058-6272/acbd8d
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board