Advanced Search+

Category
Summary of the 10th Conference on Magnetically Confined Fusion Theory and Simulation (CMCFTS)
Zhibin WANG, Zhiyong QIU, Lu WANG, Wei CHEN, Organizing Committee of CMCFTS
2023, 25(8): 081001. DOI: 10.1088/2058-6272/acc14d
Abstract FullText HTML PDF
All-organic modification coating prepared with large-scale atmospheric-pressure plasma for mitigating surface charge accumulation
Penghao ZHANG, Liang YU, Dazhao HE, Xinyu TANG, Shuo CHEN, Shoulong DONG, Chenguo YAO
2023, 25(8): 084001. DOI: 10.1088/2058-6272/aca8ec
Abstract FullText HTML PDF
An application of the shortest path algorithm for the identification of weak MHD mode
Zhuo HUANG, Feiyue MAO, Yonghua DING, Wei TIAN, Mingxiang HUANG, Da LI, Chengshuo SHEN, Nengchao WANG, Yunfeng LIANG, the J-TEXT Team
2023, 25(8): 085101. DOI: 10.1088/2058-6272/acc055
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study of density gradient-driven micro-instabilities and the confinement degradation during H-mode in EAST
Fei CHEN, Yadong LI, Xiaojie WANG, Guojiang WU, Pan LI, Jingsen GENG, Yuhao WANG, Pengjun SUN, Erzhong LI, Tianfu ZHOU, Hailin ZHAO, Qing ZANG, Shouxin WANG, Haiqing LIU, Yifei JIN, Bo LYU, Cheonho BAE, Jiangang LI
2023, 25(8): 085102. DOI: 10.1088/2058-6272/acc4aa
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of the J-TEXT plasma events by k-means clustering algorithm
Jianchao LI, Xiaoqing ZHANG, Yu ZHANG, Abba Alhaji BALA, Huiping LIU, Guohong ZHOU, Nengchao WANG, Da LI, Zhongyong CHEN, Zhoujun YANG, Zhipeng CHEN, Jiaolong DONG, Yonghua DING, the J-TEXT Team
2023, 25(8): 085103. DOI: 10.1088/2058-6272/acc3d1
Abstract FullText HTML PDF
Effects of rod radius and voltage on streamer discharge in a short air gap
Yuwei FU, Mengsha HE, Chi CHEN, Chuang WANG, Zaiqin ZHANG
2023, 25(8): 085401. DOI: 10.1088/2058-6272/acc16c
Abstract FullText HTML PDF
Simulation analysis on microscopic discharge characteristics of the bipolar corona of a floating conductor
Dongyang YANG, Jian CHEN, Zemin DUAN, Dengming XIAO, Zhijian JIN
2023, 25(8): 085402. DOI: 10.1088/2058-6272/acc16e
Abstract FullText HTML PDF
Controllable and tunable plasma photonic crystals through a combination of photonic crystal and dielectric barrier discharge patterns
Liting GUO, Yuyang PAN, Guanglin YU, Zhaoyang WANG, Kuangya GAO, Weili FAN, Lifang DONG
2023, 25(8): 085501. DOI: 10.1088/2058-6272/acb52b
Abstract FullText HTML PDF
Numerical study of the radio-frequency biased accelerating system in ion thrusters
Jinwei BAI, Yong CAO, Yang LI, Kaifa WANG, Bin TIAN, Yuan HU
2023, 25(8): 085502. DOI: 10.1088/2058-6272/acbef4
Abstract FullText HTML PDF
Influence of the position relationship between gas–liquid interface and laser focus on plasma evolution characteristics in jet LIBS technology
Yuanyuan XUE, Mingda SUI, Runze LIU, Yiping WANG, Jinjia GUO, Ye TIAN, Jiamin LI, Meijie LIU, Shilei ZHONG, Gongyi XUE
2023, 25(8): 085503. DOI: 10.1088/2058-6272/acc054
Abstract FullText HTML PDF
Dielectric barrier discharge plasma synthesis of Ag/γ-Al2O3 catalysts for catalytic oxidation of CO
Yunming TAO, Yuebing XU, Kuan CHANG, Meiling CHEN, Sergey A STAROSTIN, Hujun XU, Liangliang LIN
2023, 25(8): 085504. DOI: 10.1088/2058-6272/acc14c
Abstract FullText HTML PDF
Low-pressure-RF plasma modification of UiO-66 and its application in methylene blue adsorption
Tian ZHOU, Douhao YANG, Yijun WANG, Jiushan CHENG, Qiang CHEN, Bowen LIU, Zhongwei LIU
2023, 25(8): 085505. DOI: 10.1088/2058-6272/acc3d2
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of paint removal by atmospheric pressure plasma jet
Zhijun WANG, Zhongwen CHEN, Hao KANG, Zongbiao YE
2023, 25(8): 085506. DOI: 10.1088/2058-6272/acb38e
Abstract FullText HTML PDF
Study on the formation of arc plasma on the resistive wall liquid metal current limiter
Jinjin LI, Xiongying DUAN, Zhihui HUANG, Weiying XIE, Minfu LIAO, Chang MA, Jia TAO
2023, 25(8): 085507. DOI: 10.1088/2058-6272/acc235
Abstract FullText HTML PDF
Design and experimental results of a 28 GHz, 400 kW gyrotron for electron cyclotron resonance heating
Dimin SUN, Qili HUANG, Linlin HU, Peng HU, Tingting ZHUO, Guowu MA, Hongbin CHEN, Hongge MA
2023, 25(8): 085601. DOI: 10.1088/2058-6272/acb4e2
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board