Advanced Search+

Category
Effect of ion stress on properties of magnetized plasma sheath
Long CHEN, Zuojun CUI, Weifu GAO, Ping DUAN, Zichen KAN, Congqi TAN, Junyu CHEN
2024, 26(2): 025001. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d4f
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of the SOL ion-to-electron temperature ratio on the J-TEXT tokamak with different plasma configurations
Cunkai LI, Yunfeng LIANG, Zhonghe JIANG, Song ZHOU, Jiankun HUA, Jie YANG, Qinghu YANG, Alexander KNIEPS, Philipp DREWS, Xin XU, Feiyue MAO, Wei XIE, Yutong YANG, Jinlong GUO, Yangbo LI, Zhengkang REN, Zhipeng CHEN, Nengchao WANG, the J-TEXT Team
2024, 26(2): 025101. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c1e
Abstract FullText HTML PDF
Numerical analysis for the free-boundary current reversal equilibrium in the AC plasma current operation in a tokamak
Yemin HU, Liuqing WANG, Shuhang BAI, Zhi YU, Tianyang XIA
2024, 26(2): 025102. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c98
Abstract FullText HTML PDF
Final results of the first phase of the PROTO-SPHERA experiment: obtainment of the full current stable screw pinch and first evidences of the jet + torus combined plasma configuration
Paolo MICOZZI, Franco ALLADIO, Alessandro MANCUSO, Vincenzo ZANZA, Gerarda APRUZZESE, Francesca BOMBARDA, Luca BONCAGNI, Paolo BURATTI, Francesco FILIPPI, Giuseppe GALATOLA TEKA, Francesco GIAMMANCO, Edmondo GIOVANNOZZI, Andrea GROSSO, Matteo IAFRATI, Alessandro LAMPASI, Violeta LAZIC, Simone MAGAGNINO, Simone MANNORI, Paolo MARSILI, Valerio PIERGOTTI, Giuliano ROCCHI, Alessandro SIBIO, Benedetto TILIA, Onofrio TUDISCO
2024, 26(2): 025103. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d4a
Abstract FullText HTML PDF
Development of Dα band symmetrical visible optical diagnostic for boundary reconstruction on EAST tokamak
Ming CHEN, Biao SHEN, Shinichiro KADO, Bihao GUO, Dalong CHEN, Furui CAI, Bingjia XIAO
2024, 26(2): 025104. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d4e
Abstract FullText HTML PDF
Simulation of ion cyclotron wave heating in the EXL-50U spherical tokamak based on dispersion relations
Haojie MA, Huasheng XIE, Bo LI
2024, 26(2): 025105. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d53
Abstract FullText HTML PDF
Spatial and temporal evolution of electromagnetic pulses from solid target irradiated with multi-hundred-terawatt laser pulse inside target chamber
Qiangyou HE, Zhigang DENG, Zhimeng ZHANG, Yadong XIA, Bo ZHANG, Lingbiao MENG, Shukai HE, Hua HUANG, Lei YANG, Hongjie LIU, Wei FAN, Chen LIN, Weimin ZHOU, Tingshuai LI, Xueqing YAN
2024, 26(2): 025201. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c21
Abstract FullText HTML PDF
Multi-layer phenomena in petawatt laser-driven acceleration of heavy ions
Wanqing SU, Xiguang CAO, Chunwang MA, Yuting WANG, Guoqiang ZHANG
2024, 26(2): 025202. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c97
Abstract FullText HTML PDF
The characteristics of negative corona discharge and radio interference at different altitudes based on coaxial wire–cylinder gap
Wangling HE, Hongyu WEI, Yinlu ZHANG, Yongcong LIU, Yunpeng LIU, Baoquan WAN, Yang ZHOU, Yanzhao WANG, Zheyuan GAN
2024, 26(2): 025501. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c1d
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of laser-induced breakdown spectroscopy of liquid slag
Changyan DONG, Hongxia YU, Lanxiang SUN, Yang LI, Xiuye LIU, Ping ZHOU, Shaowen HUANG
2024, 26(2): 025502. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c25
Abstract FullText HTML PDF
Airfoil friction drag reduction based on grid-type and super-dense array plasma actuators
Ziqi FANG, Haohua ZONG, Yun WU, Hua LIANG, Zhi SU
2024, 26(2): 025503. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c99
Abstract FullText HTML PDF
Non-thermal atmospheric-pressure positive pulsating corona discharge in degradation of textile dye Reactive Blue 19 enhanced by Bi2O3 catalyst
Milica PETROVIĆ, Dragan RADIVOJEVIĆ, Saša RANČEV, Nena VELINOV, Miloš KOSTIĆ, Danijela BOJIĆ, Aleksandar BOJIĆ
2024, 26(2): 025504. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0c9a
Abstract FullText HTML PDF
Phase field model for electric-thermal coupled discharge breakdown of polyimide nanocomposites under high frequency electrical stress
Zhiyun HAN, Qingmin LI, Junke LI, Mengxi WANG, Hanwen REN, Liang ZOU
2024, 26(2): 025505. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d49
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on the effect of H2O and O2 on the degradation of SF6 by pulsed dielectric barrier discharge
Yalong LI, Kun WAN, Yufei WANG, Xiaoxing ZHANG, Zhaodi YANG, Mingli FU, Ran ZHUO, Dibo WANG
2024, 26(2): 025506. DOI: 10.1088/2058-6272/ad0d50
Abstract FullText HTML PDF
Detection of Al, Mg, Ca, and Zn in copper slag by LIBS combined with calibration curve and PLSR methods
Junwei JIA, Zhifeng LIU, Congyuan PAN, Huaqin XUE
2024, 26(2): 025507. DOI: 10.1088/2058-6272/ad1045
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board