Advanced Search+

Category
Applications of cold atmospheric plasmas (CAPs) in agriculture: a brief review and the novel development of a radio-frequency CAP jet generator for plant mutation
Heping LI, Jing LI, Xiting ZHAO, Liyan WANG, Chuan FANG, Nan SU, Chong ZHANG, Yan XU, Meng LV, Mingjun LI, Xinhui XING
2022, 24(9): 093001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac67be
Abstract FullText HTML PDF
Bright γ-ray source with large orbital angular momentum from the laser near-critical-plasma interaction
Mamat Ali BAKE, Suo TANG, Baisong XIE
2022, 24(9): 095001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac67bd
Abstract FullText HTML PDF
Influence of adiabatic response of passing energetic ions on high-frequency fishbone
Haozhe KONG, Feng WANG, Jizhong SUN
2022, 24(9): 095101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6355
Abstract FullText HTML PDF
Impact of the mass isotope on plasma confinement and transport properties in the HL-2A tokamak
Yu HE, Jun CHENG, Yuhong XU, Qian FANG, Yucai LI, Jianqiang XU, Weice WANG, Longwen YAN, Zhihui HUANG, Na WU, Min JIANG, Zhongbing SHI, Yi LIU, Wulyu ZHONG, Min XU
2022, 24(9): 095102. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6356
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study of single-translated field-reversed configuration in KMAX
Hui LIAO, Chaoqi HU, Yilin LI, Baoming REN, Xuan SUN
2022, 24(9): 095103. DOI: 10.1088/2058-6272/ac64f1
Abstract FullText HTML PDF
Evidence of vapor shielding effect on heat flux loaded on flowing liquid lithium limiter in EAST
Chenglong LI, Guizhong ZUO, R MANIGI, K TRITZ, D ANDRUCZYK, Bin ZHANG, Ruirong LIANG, D OLIVER, Zhen SUN, Wei XU, Xiancai MENG, Ming HUANG, Zhongliang TANG, Binfu GAO, Ning YAN, Jiansheng HU
2022, 24(9): 095104. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6650
Abstract FullText HTML PDF
On the electron sheath theory and its applications in plasma–surface interactions
Guangyu SUN, Shu ZHANG, Anbang SUN, Guanjun ZHANG
2022, 24(9): 095401. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6aa7
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic development model for long gap discharge streamer-leader system based on fractal theory
Jianghai GENG, Quansheng WANG, Xiaomin Liu, Ping WANG, Fangcheng LYU, Yujian DING
2022, 24(9): 095402. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6cd2
Abstract FullText HTML PDF
Development of a compact high-density blue core helicon plasma device under 2000 G magnetic field of ring permanent magnets
Zhikang LU, Guosheng XU, Chi-Shung YIP, Dehong CHEN, Xingquan WU, Wei ZHANG, Guanghai HU, Chenyao JIN, Di JIANG
2022, 24(9): 095403. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6aa8
Abstract FullText HTML PDF
Improvement of the spreading effect of atmospheric pressure microplasma jet treatment through shielding-gas-controlled focusing
Li LV, Jianhang CHEN, Jiahao WANG, Shengquan WANG, Meng LI, Deyu TU, Liping SHI, Tao WANG
2022, 24(9): 095501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac684b
Abstract FullText HTML PDF
Efficient direction-independent fog harvesting using a corona discharge device with a multi-electrode structure
Dingchen LI, Chuan LI, Jiawei LI, Wendi YANG, Menghan XIAO, Ming ZHANG, Yong YANG, Kexun YU
2022, 24(9): 095502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6be4
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on surface arc plasma actuation-based hypersonic boundary layer transition flow control
Hesen YANG, Hua LIANG, Shanguang GUO, Yanhao LUO, Mengxiao TANG, Chuanbiao ZHANG, Yun WU, Yinghong LI
2022, 24(9): 095503. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6d42
Abstract FullText HTML PDF
Degradation of tiamulin by a packed bed dielectric barrier plasma combined with TiO2 catalyst
Kun YANG, Hongwei SHEN, Yueyue LIU, Yang LIU, Pingji GE, Dezheng YANG
2022, 24(9): 095504. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6d41
Abstract FullText HTML PDF
Development of the pellet injection system on the J-TEXT tokamak
Yingzhou JIANG, Zhongyong CHEN, You LI, Wei YAN, A LUKIN, I VINYAR, Feng LI, Xin XU, Zhipeng CHEN, Zhoujun YANG, Nengchao WANG, Yonghua DING, Yuan PAN, the J-TEXT Team
2022, 24(9): 095601. DOI: 10.1088/2058-6272/ac65e5
Abstract FullText HTML PDF
Microchannel cooling technique for dissipating high heat flux on W/Cu flat-type mock-up for EAST divertor
Mingxiang LU, Le HAN, Qi ZHAO, Juncheng QIU, Jianhong ZHOU, Dinghua HU, Nanyu MOU, Xuemei CHEN
2022, 24(9): 095602. DOI: 10.1088/2058-6272/ac684c
Abstract FullText HTML PDF
Implementation and application of PyNE sub-voxel R2S for shutdown dose rate analysis
Xiaokang ZHANG, Patrick C SHRIWISE, Songlin LIU, Paul P H WILSON
2022, 24(9): 095603. DOI: 10.1088/2058-6272/ac6be3
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board