Advanced Search+

Category
Experimental observations of naturally occurring dust using a high-speed vacuum ultraviolet imaging system in EAST
Shanwei HOU, Tingfeng MING, Qiqi SHI, Wenmin ZHANG, Feifei LONG, Bang LI, Rongjing DENG, Qing ZHUANG, Xiaoju LIU, Ling ZHANG, Ang TI, Long ZENG, Guoqiang LI, Naoko ASHIKAWA, Satoshi OHDACHI, Xiang GAO
2023, 25(5): 055101. DOI: 10.1088/2058-6272/acaaef
Abstract FullText HTML PDF
Effect of ideal internal MHD instabilities on NBI fast ion redistribution in ITER 15 MA scenario
Guanming YANG, Yueqiang LIU, Zhibin WANG, Yongqin WANG, Yutian MIAO, Guangzhou HAO
2023, 25(5): 055102. DOI: 10.1088/2058-6272/acab43
Abstract FullText HTML PDF
Simulation on the transition of electrostatic instabilities in EAST steady-state scenario
Lianjie MA, Debing ZHANG, Limin YU, Erbing XUE, Xianmei ZHANG, Juan HUANG, Yong XIAO, Xianzu GONG, Jinping QIAN, EAST Team
2023, 25(5): 055103. DOI: 10.1088/2058-6272/acafc0
Abstract FullText HTML PDF
Initial testing of ohmic heating through double flux swing during electron cyclotron start-up in the QUEST spherical tokamak
Yifan ZHANG, Takumi ONCHI, Kazuo NAKAMURA, Qilin YUE, Takahiro NAGATA, Shoji KAWASAKI, Kengoh KURODA, Makoto HASEGAWA, Ryuya IKEZOE, Takeshi IDO, Kazuaki HANADA, Hiroshi IDEI
2023, 25(5): 055104. DOI: 10.1088/2058-6272/acafc2
Abstract FullText HTML PDF
Coupled model analysis of the ablative Rayleigh–Taylor instability
Yuanyuan KUANG, Yan LU, Zhi LIN, Ming YANG
2023, 25(5): 055201. DOI: 10.1088/2058-6272/acac64
Abstract FullText HTML PDF
Excitation and power spectrum analysis of electromagnetic radiation for the plasma wake of reentry vehicles
Jiachen TONG, Haiying LI, Bin XU, Songyang WU, Lu BAI
2023, 25(5): 055301. DOI: 10.1088/2058-6272/aca7ad
Abstract FullText HTML PDF
Modeling study on different discharge characteristics in pulsed discharges with and without barriers on electrodes
Shuhan GAO, Xucheng WANG, Yuantao ZHANG
2023, 25(5): 055401. DOI: 10.1088/2058-6272/aca86d
Abstract FullText HTML PDF
Numerical studies on the influences of gas temperature on atmospheric-pressure helium dielectric barrier discharge characteristics
Weigang HUO, Jingsong LIN, Tanxue YU, Yuxin WANG, Hua ZHANG
2023, 25(5): 055402. DOI: 10.1088/2058-6272/aca9a7
Abstract FullText HTML PDF
Realization of homogeneous dielectric barrier discharge in atmospheric pressure argon and the effect of beads on its characteristics
Junxia RAN, Xuexue ZHANG, Yu ZHANG, Kaiyue WU, Na ZHAO, Xingran HE, Xiuhong DAI, Qihang LIANG, Xuechen LI
2023, 25(5): 055403. DOI: 10.1088/2058-6272/acaa93
Abstract FullText HTML PDF
Study on characteristics of acoustic signals generated by different DC discharge modes
Zilan XIONG, Yuqi WANG, Mengqi LI
2023, 25(5): 055404. DOI: 10.1088/2058-6272/acac04
Abstract FullText HTML PDF
Prediction models of the ionization coefficient and ionization cross-section based on multi-layer molecular parameters
Rui QIU, Wenjun ZHOU, Yu ZHENG, Hua HOU, Baoshan WANG
2023, 25(5): 055405. DOI: 10.1088/2058-6272/acac65
Abstract FullText HTML PDF
Study of beam divergence and thrust vector eccentricity characteristics of the Hall thruster based on dual Faraday probe array planes and its applications
Xinwei CHEN, Yong ZHAO, Kai TIAN, Jun GAO, Mingming SUN, Xinfeng SUN, Ning GUO, Hong ZHANG, Shangmin WANG, Jie FENG, Tao CHEN, Hai GENG, Juntai YANG, Kai SHI
2023, 25(5): 055501. DOI: 10.1088/2058-6272/aca94e
Abstract FullText HTML PDF
The influence of pore characteristics on rock fragmentation mechanism by high-voltage electric pulse
Weiji LIU, Youjian ZHANG, Xiaohua ZHU, Yunxu LUO
2023, 25(5): 055502. DOI: 10.1088/2058-6272/acab42
Abstract FullText HTML PDF
A three-dimensional numerical study on the effect of geometric asymmetry on arcjet thruster performance
Hari Prasad NANDYALA, Amit KUMAR, Jayachandran THANKAPPAN
2023, 25(5): 055503. DOI: 10.1088/2058-6272/acac63
Abstract FullText HTML PDF
Three-dimensional numerical simulation of heating and melting behaviors of cerium oxide powders in radio frequency thermal plasma
Xueying LI, Zhiwei ZHOU, Rongyi LI, Hailong ZHU
2023, 25(5): 055504. DOI: 10.1088/2058-6272/acadbf
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation and experimental verification of plasma jet development in gas gap switch
Bingbing DONG, Zhiyuan GUO, Zelin ZHANG, Tao WEN, Nianwen XIANG
2023, 25(5): 055505. DOI: 10.1088/2058-6272/acadc0
Abstract FullText HTML PDF
Degradation of chlorobenzene by non-thermal plasma coupled with catalyst: influence of catalyst, interaction between plasma and catalyst
Xiujuan SHI, Wenjun LIANG, Guobin YIN, Jia LIU
2023, 25(5): 055506. DOI: 10.1088/2058-6272/acae56
Abstract FullText HTML PDF
Influence of neutral gas supply position on wall erosion of Hall thruster studied by particle-in-cell simulation
Xifeng CAO, Guojun XIA, Hui LIU, Juhui CHEN, Daren YU
2023, 25(5): 055507. DOI: 10.1088/2058-6272/acaf25
Abstract FullText HTML PDF
100 kA/10 kV thyristor stack design for the quench protection system in CRAFT
Wei TONG, Meng XU, Hua LI, Bo CHEN, Zhiquan SONG
2023, 25(5): 055601. DOI: 10.1088/2058-6272/aca8eb
Abstract FullText HTML PDF
Development of multi-band and high-speed visible endoscope diagnostic on EAST with catadioptric optics
Xiaofeng HAN, Jianhua YANG, Hailong YAN, Qing ZANG, Jiahui HU, Pengjun SUN, Xiaofei YANG
2023, 25(5): 055602. DOI: 10.1088/2058-6272/acad50
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board