Advanced Search+

Category
DC active power filter based on model predictive control for DC bus overvoltage suppression of accelerator grid power supply
Hongqi ZHANG, Bangyou ZHU, Shaoxiang MA, Zhiheng LI, Ming ZHANG, Yuan PAN
2023, 25(6): 064001. DOI: 10.1088/2058-6272/acb1a4
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of gyrotron-based collective Thomson scattering for fast ion diagnostics in a compact high-field tokamak
Dengfeng XU, Mei HUANG, Xixuan CHEN, Feng ZHANG, Donghui XIA, Zhijiang WANG, Yuan PAN
2023, 25(6): 064002. DOI: 10.1088/2058-6272/acb31f
Abstract FullText HTML PDF
Ion dynamics in laser-produced collisionless perpendicular shock: one-dimensional particle-in-cell simulation
Ao GUO, Huibo TANG, Junyi REN, Guangyue HU, San LU
2023, 25(6): 065301. DOI: 10.1088/2058-6272/acb1fa
Abstract FullText HTML PDF
Numerical and experimental studies on the effectiveness of time-varying electromagnetic fields in reducing electron density
Shaoshuai GUO, Kai XIE, Han XU, Maixia FU, Yingying NIU
2023, 25(6): 065401. DOI: 10.1088/2058-6272/acb09c
Abstract FullText HTML PDF
Study of the 6.x nm short wavelength radiation spectra of laser-produced erbium plasmas for BEUV lithography
Tao WU, Qian WANG, Liuan CHEN, Peixiang LU
2023, 25(6): 065501. DOI: 10.1088/2058-6272/acafc1
Abstract FullText HTML PDF
Stress wave analysis of high-voltage pulse discharge rock fragmentation based on plasma channel impedance model
Shijie HUANG, Yi LIU, Yong ZHAO, Youlai XU, Fuchang LIN, Hua LI, Qin ZHANG, Liuxia LI
2023, 25(6): 065502. DOI: 10.1088/2058-6272/acb136
Abstract FullText HTML PDF
A novel method for multichannel discharge image diagnosis in gas switches based on multi-axis tomography techniques
Yanhong ZHANG, Liang SHENG, Yang LI, Mei ZHANG, Dongwei HEI
2023, 25(6): 065503. DOI: 10.1088/2058-6272/acae55
Abstract FullText HTML PDF
The effects of radio frequency atmospheric pressure plasma and thermal treatment on the hydrogenation of TiO2 thin film
Yu ZHANG, Haozhe WANG, Tao HE, Yan LI, Ying GUO, Jianjun SHI, Yu XU, Jing ZHANG
2023, 25(6): 065504. DOI: 10.1088/2058-6272/acb24e
Abstract FullText HTML PDF
The comparison of manganese spectral lines for self-absorption reduction in LIBS using laser-induced fluorescence
Yun TANG, Jingfeng LI, Shixiang MA, Zhenlin HU, Xuxiang PENG, Weiping ZHOU, Xiao YUAN, Meng SHEN
2023, 25(6): 065505. DOI: 10.1088/2058-6272/acb24f
Abstract FullText HTML PDF
Plasma diagnosis of tetrahedral amorphous carbon films by filtered cathodic vacuum arc deposition
Minglei WANG, Lin ZHANG, Wenqi LU, Guoqiang LIN
2023, 25(6): 065506. DOI: 10.1088/2058-6272/acb2ac
Abstract FullText HTML PDF
Design and platform testing of the compact torus central fueling device for the EAST tokamak
Defeng KONG, Ge ZHUANG, Tao LAN, Shoubiao ZHANG, Yang YE, Qilong DONG, Chen CHEN, Jie WU, Sen ZHANG, Zhihao ZHAO, Fanwei MENG, Xiaohui ZHANG, Yanqing HUANG, Fei WEN, Pengfei ZI, Lei LI, Guanghai HU, Yuntao SONG
2023, 25(6): 065601. DOI: 10.1088/2058-6272/acaf61
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board