Advanced Search+

Category
Rapid growth of nanostructure on tungsten thin film by exposure to helium plasma
Shuangyuan FENG, Shin KAJITA, Masayuki TOKITANI, Daisuke NAGATA, Noriyasu OHNO
2023, 25(4): 042001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9f2d
Abstract FullText HTML PDF
Development of an upgraded motional Stark effect diagnostic system on EAST tokamak
Yichao LI, Jia FU, Yao HUANG, Jinping QIAN, Ang TI, Cheonho BAE, Shengyu FU, Jiankang LI, Yongqi GU, Zhengping LUO, Jinseok KO, Yongqing WEI, Dongmei LIU, Bingjia XIAO, Bo LYU, Xianzu GONG, Baonian WAN
2023, 25(4): 045101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9b9e
Abstract FullText HTML PDF
Adaptive energy-preserving algorithms for guiding center system
Beibei ZHU, Jian LIU, Jiawei ZHANG, Aiqing ZHU, Yifa TANG
2023, 25(4): 045102. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9c4a
Abstract FullText HTML PDF
Screening effect of plasma flow on the resonant magnetic perturbation penetration in tokamaks based on two-fluid model
Weikang TANG, Qibin LUAN, Hongen SUN, Lai WEI, Shuangshuang LU, Shuai JIANG, Jian XU, Zhengxiong WANG
2023, 25(4): 045103. DOI: 10.1088/2058-6272/aca372
Abstract FullText HTML PDF
Radio-frequency measurements of energetic-electron-driven emissions using high-frequency magnetic probe on XuanLong-50 spherical torus
Mingyuan WANG, Xiuchun LUN, Xiaokun BO, Bing LIU, Adi LIU, Yuejiang SHI
2023, 25(4): 045104. DOI: 10.1088/2058-6272/aca373
Abstract FullText HTML PDF
Validation of the current and pressure coupling schemes with nonlinear simulations of TAE and analysis on the linear stability of tearing mode in the presence of energetic particles
Haowei ZHANG, Zhiwei MA
2023, 25(4): 045105. DOI: 10.1088/2058-6272/aca6c0
Abstract FullText HTML PDF
Blob properties in I-mode and ELM-free H-mode compared to L-mode on EAST
Ping WANG, Guanghai HU, Liang WANG, Ning YAN, Xiaoming ZHONG, Guosheng XU, Xi FENG, Yang YE, Genfan DING, Lin YU, Adi LIU, Yanmin DUAN, Erzhong LI, Liqing XU, Haiqing LIU, Rui DING, Bin ZHANG, Miaohui LI, Bojiang DING, Chengming QIN, Xinjun ZHANG, Xiaojie WANG, Bo LYU, Ling ZHANG, Mingfu WU, Qing ZANG, Xin LIN, Xiaolan ZOU, Yuntao SONG
2023, 25(4): 045106. DOI: 10.1088/2058-6272/aca741
Abstract FullText HTML PDF
Fuel compression in the magnetized cylindrical implosion driven by a gold tube heated by heavy ion beams
Bo LIU, Fangping WANG, Heng ZHANG, Sheng ZHANG, Wenshan DUAN
2023, 25(4): 045201. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9aed
Abstract FullText HTML PDF
Effect of parallel resonance on the electron energy distribution function in a 60 MHz capacitively coupled plasma
You HE, Yeong-Min LIM, Jun-Ho LEE, Ju-Ho KIM, Moo-Young LEE, Chin-Wook CHUNG
2023, 25(4): 045401. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9b9f
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of the plasma sheath in helium discharge within dielectric tubes
Shuqun WU, Yue GUO, Fan OUYANG, Baowei ZHOU, Biao HU, He CHENG
2023, 25(4): 045402. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9e93
Abstract FullText HTML PDF
Effect of neutral pressure on the blue core in Ar helicon plasma under an inhomogeneous magnetic field
Chenwen WANG, Yang LIU, Meng SUN, Tianliang ZHANG, Junfa XIE, Qiang CHEN, Haibao ZHANG
2023, 25(4): 045403. DOI: 10.1088/2058-6272/aca1fa
Abstract FullText HTML PDF
Study on the interaction mechanism of double-blade corona discharge with a large discharge gap
Dingchen LI, Chuan LI, Jiawei LI, Wendi YANG, Menghan XIAO, Ming ZHANG, Kexun YU
2023, 25(4): 045404. DOI: 10.1088/2058-6272/aca460
Abstract FullText HTML PDF
Generation of atmospheric pressure air diffuse discharge plasma in oxygen enriched working gas with floating electrode
Min ZHANG, Yunhu LIU, Yao LI, Shuqi LI, Hao YUAN, Jianping LIANG, Xiongfeng ZHOU, Dezheng YANG
2023, 25(4): 045405. DOI: 10.1088/2058-6272/aca5f3
Abstract FullText HTML PDF
Cathode position effects on microwave discharge cusped field thruster
Ming ZENG, Hui LIU, Ye CHEN, Daren YU, Hongyan HUANG
2023, 25(4): 045501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9aec
Abstract FullText HTML PDF
Research on dynamic characteristics of arc under electrode relative motion
Keliang DONG, Guangning WU, Pengyu QIAN, Zhilei XU, Yaguang MA, Zefeng YANG, Guoqiang GAO, Wenfu WEI
2023, 25(4): 045502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9ddf
Abstract FullText HTML PDF
Influence of vacuoles with gas–liquid inclusions on the thermobaric destruction conditions of natural quartz under dynamic heating in an RF-TICP torch system
Long MIAO, Mingqing NIE, Yuri Mihailovich GRISHIN, Xiaoyu WANG, Zhengxi ZHU, Jiahui SONG, Fuwen LIANG, Zihao HE, Feng TIAN, Ningfei WANG
2023, 25(4): 045503. DOI: 10.1088/2058-6272/aca009
Abstract FullText HTML PDF
Composite wave-absorbing structure combining thin plasma and metasurface
Zhian HAO, Jianfei LI, Bin XU, Jingfeng YAO, Chengxun YUAN, Ying WANG, Zhongxiang ZHOU, Xiaoou WANG
2023, 25(4): 045504. DOI: 10.1088/2058-6272/aca13e
Abstract FullText HTML PDF
Extreme ultraviolet spectral characteristic analysis of highly charged ions in laser-produced Cu plasmas
Maijuan LI, Maogen SU, Haoyang LI, Qi MIN, Shiquan CAO, Duixiong SUN, Denghong ZHANG, Chenzhong DONG
2023, 25(4): 045505. DOI: 10.1088/2058-6272/aca140
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study of a neutralizer-free gridded ion thruster using radio-frequency self-bias effect
Zhi YANG, Honghui GUO, Jinwei BAI, Yang LI, Yong CAO, Yu ZHU
2023, 25(4): 045506. DOI: 10.1088/2058-6272/aca13f
Abstract FullText HTML PDF
Diagnostics of laser-induced plasma on carbon-based polymer material using atomic and molecular emission spectra
Jelena PETROVIĆ, Dragan RANKOVIĆ, Miroslav KUZMANOVIĆ, Jelena SAVOVIĆ, Vasili KIRIS, Alena NEVAR, Mikhail NEDELKO, Nikolai TARASENKO
2023, 25(4): 045507. DOI: 10.1088/2058-6272/aca30f
Abstract FullText HTML PDF
Turbulent boundary layer control with DBD plasma actuators
Yueqiang LI, Bin WU, Chao GAO, Haibo ZHENG, Yushuai WANG, Rihua YAN
2023, 25(4): 045508. DOI: 10.1088/2058-6272/aca503
Abstract FullText HTML PDF
Detection and quantification of Pb and Cr in oysters using laser-induced breakdown spectroscopy
Qingxia YAN, Ye TIAN, Ying LI, Hong LIN, Ziwen JIA, Yuan LU, Jin YU, Chen SUN, Xueshi BAI, Vincent DETALLE
2023, 25(4): 045509. DOI: 10.1088/2058-6272/aca504
Abstract FullText HTML PDF
Spectra-assisted laser focusing in quantitative analysis of laser-induced breakdown spectroscopy for copper alloys
Shoujie LI, Ronger ZHENG, Yoshihiro DEGUCHI, Wangquan YE, Ye TIAN, Jinjia GUO, Ying LI, Yuan LU
2023, 25(4): 045510. DOI: 10.1088/2058-6272/aca5f4
Abstract FullText HTML PDF
An analysis and preliminary experiment of the discharge characteristics of RF ion source with electromagnetic shielding
Na WANG, Zhimin LIU, Yahong XIE, Jianglong WEI, Caichao JIANG, Wei LIU, Xufeng PENG, Guojian SU, Junwei XIE
2023, 25(4): 045601. DOI: 10.1088/2058-6272/aca1fb
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board