Advanced Search+

Category
Numerical analysis on the effect of process parameters on deposition geometry in wire arc additive manufacturing
Shilong FAN, Fei YANG, Xiaonan ZHU, Zhaowei DIAO, Lin CHEN, Mingzhe RONG
2022, 24(4): 044001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4f41
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation of low-current vacuum arc jet considering anode evaporation in different axial magnetic fields
Zhefeng ZHANG, Lijun WANG, Ze YANG, Ming LUO, Jiagang LI
2022, 24(4): 044002. DOI: 10.1088/2058-6272/ac3903
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of the gas bubble dynamics induced by an electric arc in insulation oil
Chenguang YAN, Ya XU, Peng ZHANG, Shiqi KANG, Xian ZHOU, Shuyou ZHU
2022, 24(4): 044003. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5af9
Abstract FullText HTML PDF
The influence of charge characteristics of suspension droplets on the ion flow field in different temperatures and humidity
Nanxuan SHEN, Zihan SU, Yuanhang ZHANG, Tiebing LU
2022, 24(4): 044004. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5afb
Abstract FullText HTML PDF
Characteristic studies on positive and negative streamers of double-sided pulsed surface dielectric barrier discharge
Yan JIANG, Bangfa PENG, Zhengyan LIU, Nan JIANG, Na LU, Kefeng SHANG, Jie LI
2022, 24(4): 044005. DOI: 10.1088/2058-6272/ac58ed
Abstract FullText HTML PDF
Hydrophobicity changes of polluted silicone rubber introduced by spatial and dose distribution of plasma jet
Shuang LI, Xinzheng GUO, Yongqiang FU, Jianjun LI, Ruobing ZHANG
2022, 24(4): 044006. DOI: 10.1088/2058-6272/ac57ff
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics of water volatilization and oxides generation by using positive and negative corona
Ke CHEN, Lianghao WAN, Bingyan CHEN, Tao CHU, Renyue GENG, Deyu SONG, Xiang HE, Wei SU, Cheng YIN, Minglei SHAN, Yongfeng JIANG
2022, 24(4): 044007. DOI: 10.1088/2058-6272/ac567c
Abstract FullText HTML PDF
Preparation of N-doped graphite oxide for supercapacitors by NH3 cold plasma
Yufa ZHOU, Jingsen ZHANG, Guangqing XIA, Yue HUA, Yanqin LI, Jixiang HU, Xiuling ZHANG, Lanbo DI
2022, 24(4): 044008. DOI: 10.1088/2058-6272/ac48e0
Abstract FullText HTML PDF
Influence of shape effect on dynamic surface charge transport mechanism of cellular electret after corona discharge
Jiawei ZHANG, Zelei ZHANG, T MATSUMOTO, Qingqing GAO, Yuanye LIU, K NISHIJIMA, Yifan LIU
2022, 24(4): 044009. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5973
Abstract FullText HTML PDF
Study on electrostatic discharge (ESD) characteristics of ultra-thin dielectric film
Ronggang WANG, Yurong SUN, Liuliang HE, Jiting OUYANG
2022, 24(4): 044010. DOI: 10.1088/2058-6272/ac58ec
Abstract FullText HTML PDF
Adaptive protograph-based BICM-ID relying on the RJ-MCMC algorithm: a reliable and efficient transmission solution for plasma sheath channels
Yanming LIU, Hailiang WEI, Lei SHI, Bo YAO
2022, 24(4): 045001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac56ca
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of anomalous transport based on radial fractional diffusion equation
Kaibang WU, Lai WEI, Zhengxiong WANG
2022, 24(4): 045101. DOI: 10.1088/2058-6272/ac41bd
Abstract FullText HTML PDF
Development of a compact torus injection system for the Keda Torus eXperiment
Chen CHEN, Tao LAN, Chijin XIAO, Ge ZHUANG, Defeng KONG, Shoubiao ZHANG, Sen ZHANG, Weixing DING, Zhengwei WU, Wenzhe MAO, Jie WU, Hangqi XU, Jiaren WU, Yiming ZU, Dong ZHANG, Zian WEI, Xiaohui WEN, Chu ZHOU, Ahdi LIU, Jinlin XIE, Hong LI, Wandong LIU
2022, 24(4): 045102. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4e75
Abstract FullText HTML PDF
Study of post-arc residual plasma dissipation process of vacuum circuit breakers based on a 2D particle-in-cell model
Yongpeng MO, Zongqian SHI, Shenli JIA
2022, 24(4): 045401. DOI: 10.1088/2058-6272/ac5235
Abstract FullText HTML PDF
Realizing high efficiency and large-area sterilization by a rotating plasma jet device
Hua LI, Minglei LI, Hongcheng ZHU, Yuhan ZHANG, Xiaoxia DU, Zhencheng CHEN, Wenxiang XIAO, Kun LIU
2022, 24(4): 045501. DOI: 10.1088/2058-6272/ac550d
Abstract FullText HTML PDF
Effects of the electric field at the edge of a substrate to deposit a Ø100 mm uniform diamond film in a 2.45 GHz MPCVD system
Kang AN, Shuai ZHANG, Siwu SHAO, Jinlong LIU, Junjun WEI, Liangxian CHEN, Yuting ZHENG, Qing LIU, Chengming LI
2022, 24(4): 045502. DOI: 10.1088/2058-6272/ac4deb
Abstract FullText HTML PDF
In situ quantification of NO synthesis in a warm air glow discharge by WMS-based Mid-IR QCL absorption spectroscopy
Chuanqi WANG, Junjie QIAO, Yijia SONG, Qi YANG, Dazhi WANG, Qingyuan ZHANG, Zhan SHU, Qing XIONG
2022, 24(4): 045503. DOI: 10.1088/2058-6272/ac496e
Abstract FullText HTML PDF
Quality enhancement and microbial reduction of mung bean (Vigna radiata) sprouts by non-thermal plasma pretreatment of seeds
Dongjie CUI, Xiaoxia HU, Yue YIN, Yupan ZHU, Jie ZHUANG, Xiaojie WANG, Ruonan MA, Zhen JIAO
2022, 24(4): 045504. DOI: 10.1088/2058-6272/ac529f
Abstract FullText HTML PDF
Influence of plasma-induced reflected wave variations on microwave transmission characterization of supersonic plasma excited in shock tube
Jing TIAN, Ping MA, Bo CHEN, Haoquan HU, Bin ZENG, Lutong LI, Pu TANG
2022, 24(4): 045505. DOI: 10.1088/2058-6272/ac500c
Abstract FullText HTML PDF
Quantitative analysis and time-resolved characterization of simulated tokamak exhaust gas by laser-induced breakdown spectroscopy
Yaxiong HE, Tao XU, Yong ZHANG, Chuan KE, Yong ZHAO, Shu LIU
2022, 24(4): 045506. DOI: 10.1088/2058-6272/ac45e4
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board