Advanced Search+

Category
Special issue on the 70th anniversary of HUST
Xiwei HU
2022, 24(12): 120101. DOI: 10.1088/2058-6272/acaa94
Abstract FullText HTML PDF
Suppression of runaway current by electrode biasing and limiter biasing on J-TEXT
Lingke MOU, Zhongyong CHEN, Wei YAN, You LI, Weikang ZHANG, Jiangang FANG, Yingzhou JIANG, Xiaobo ZHANG, Yu ZHONG, Feng LI, Guinan ZOU, Fanxi LIU, Zhipeng CHEN, Zhoujun YANG, Nengchao WANG, Yonghua DING, Yuan PAN, J-TEXT Team
2022, 24(12): 124001. DOI: 10.1088/2058-6272/ac85a2
Abstract FullText HTML PDF
Study of the spectrum effect on the threshold of resonant magnetic perturbation penetration on J-TEXT
Feiyue MAO, Nengchao WANG, Zhuo HUANG, Zhengkang REN, Song ZHOU, Chengshuo SHEN, Xiaoyi ZHANG, Ying HE, Qi ZHANG, Ruo JIA, Chuanxu ZHAO, Yangbo LI, Bo HU, Da LI, Abba Alhaji BALA, Zhipeng CHEN, Zhongyong CHEN, Zhoujun YANG, Yunfeng LIANG, Yonghua DING, Yuan PAN, J-TEXT Team
2022, 24(12): 124002. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9f2e
Abstract FullText HTML PDF
Overview of machine learning applications in fusion plasma experiments on J-TEXT tokamak
Wei ZHENG, Fengming XUE, Chengshuo SHEN, Yu ZHONG, Xinkun AI, Zhongyong CHEN, Yonghua DING, Ming ZHANG, Zhoujun YANG, Nengchao WANG, Zhichao ZHANG, Jiaolong DONG, Chouyao TANG, Yuan PAN
2022, 24(12): 124003. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9e46
Abstract FullText HTML PDF
Fault diagnosis algorithm for 3-phase passive rectifiers based on frequency-domain analysis for acceleration grid power supply in CFETR NBI system
Bangyou ZHU, Shaoxiang MA, Hongqi ZHANG, Zhiheng LI, Ming ZHANG, Yuan PAN
2022, 24(12): 124004. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9aa9
Abstract FullText HTML PDF
Frequency multiplication with toroidal mode number of kink/fishbone modes on a static HL-2A-like tokamak
Zhihui ZOU, Ping ZHU, Charlson C KIM, Wei DENG, Xianqu WANG, Yawei HOU
2022, 24(12): 124005. DOI: 10.1088/2058-6272/aca00a
Abstract FullText HTML PDF
Modeling tungsten response under helium plasma irradiation: a review
Zhangcan YANG, Junyi FAN
2022, 24(12): 124006. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9f8f
Abstract FullText HTML PDF
Fusion power supply advances by the J-TEXT engineering team
Ming ZHANG, Hongqi ZHANG, Rumeng WANG, Xiaohan XIE, Wenshan WANG, Yixing JIANG, Zhiheng LI, Peilong ZHANG, Liye WANG, Shaoxiang MA, Yong YANG, Wei ZHENG, Bo RAO
2022, 24(12): 124007. DOI: 10.1088/2058-6272/ac9f2c
Abstract FullText HTML PDF
Realization of divertor configuration discharge in J-TEXT tokamak
Zhipeng CHEN, Lizhi ZHU, Xin XU, Wei ZHENG, Ming ZHANG, Li GAO, Minghui XIA, Jie YANG, Mingchong ZHU, Zhigang HAO, Shaodong JIAO, Zhifeng CHENG, Zhoujun YANG, Xiaoqing ZHANG, Zhongyong CHEN, Nengchao WANG, Yonghua DING, Ge ZHUANG, Kenneth W GENTLE, Yunfeng LIANG, Yuan PAN, the J-TEXT Team
2022, 24(12): 124008. DOI: 10.1088/2058-6272/aca0dc
Abstract FullText HTML PDF
Overview of runaway current suppression and dissipation on J-TEXT tokamak
Zhongyong CHEN, Zhifang LIN, Wei YAN, Duwei HUANG, Yunong WEI, You LI, Nianheng CAI, Jie HU, Yonghua DING, Yunfeng LIANG, Zhonghe JIANG, J-TEXT Team
2022, 24(12): 124009. DOI: 10.1088/2058-6272/aca272
Abstract FullText HTML PDF
Recent progress of the ECRH system and initial experimental results on the J-TEXT tokamak
Donghui XIA, Xixuan CHEN, Dengfeng XU, Jiangang FANG, Junli ZHANG, Nengchao WANG, Zhoujun YANG, Zhongyong CHEN, Yonghua DING, Wei ZHENG, Shaoxiang MA, Zhijiang WANG, Yuan PAN
2022, 24(12): 124010. DOI: 10.1088/2058-6272/aca4b5
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on toluene removal by a two-stage plasma-biofilter system
Hao HUANG, Lihao HE, Yuxuan WANG, Liang CHEN, Hui HU, Mi ZHANG
2022, 24(12): 124011. DOI: 10.1088/2058-6272/aca582
Abstract FullText HTML PDF
Progress of the RF negative hydrogen ion source for fusion at HUST
Chen ZUO, Peng CHEN, Zengshan LI, Jinghan YANG, Fei SONG, Dezhi CHEN
2022, 24(12): 124012. DOI: 10.1088/2058-6272/aca581
Abstract FullText HTML PDF
Magnetic field and Faraday rotation from large-scale interstellar medium to plasma near the black-hole horizon
Qingwen WU
2022, 24(12): 124013. DOI: 10.1088/2058-6272/aca371
Abstract FullText HTML PDF
A brief review of the development and optimization of the three-dimensional magnetic configuration system in the J-TEXT tokamak
Zhonghe JIANG, Yonghua DING, Bo RAO, Nengchao WANG, Yangbo LI, Jie HUANG
2022, 24(12): 124014. DOI: 10.1088/2058-6272/aca18d
Abstract FullText HTML PDF
Sterilization mechanism of helium/helium–oxygen atmospheric-pressure pulsed dielectric barrier discharge on membrane surface
Xingyu CHEN, Yuhan LI, Mengqi LI, Zilan XIONG
2022, 24(12): 124015. DOI: 10.1088/2058-6272/aca06e
Abstract FullText HTML PDF
Investigation of electron cyclotron current drive efficiency on the J-TEXT tokamak
Jiangang FANG, Wei YAN, Zhongyong CHEN, Xiaobo ZHANG, Xixuan CHEN, Junli ZHANG, Feiyue MAO, You LI, Lingke MOU, Yu ZHONG, Feng LI, Weikang ZHANG, Fanxi LIU, Guinan ZOU, Song ZHOU, Da LI, Li GAO, Donghui XIA, Zhoujun YANG, Zhipeng CHEN, Nengchao WANG, Yonghua DING, Yunfeng LIANG, Yuan PAN, the J-TEXT Team
2022, 24(12): 124016. DOI: 10.1088/2058-6272/aca86e
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Cr2O3 nanosheet insertion on the deuterium permeation behavior of a Cr-Zr-O coating
Xinluo TIAN, Heping LI, Liyu ZHENG, Fangjian LI, Zhongyang ZHENG, Shengming YIN, Xinyun WANG, Youwei YAN
2022, 24(12): 124017. DOI: 10.1088/2058-6272/aca7ae
Abstract FullText HTML PDF
Gas breakdown in radio-frequency field within MHz range: a review of the state of the art
Wei JIANG, Hao WU, Zhijiang WANG, Lin YI, Ya ZHANG
2022, 24(12): 124018. DOI: 10.1088/2058-6272/aca648
Abstract FullText HTML PDF
Dynamic performance of linear electromagnetic actuators in a stray magnetic field: theoretical analysis and experimental verification
Rumeng WANG, Yong YANG, Shaoyu WANG, Ming ZHANG
2022, 24(12): 124019. DOI: 10.1088/2058-6272/ac989b
Abstract FullText HTML PDF
The spectrum analysis of RMP coils with multiple connection modes and the design of high field side coils on J-TEXT
Zhengkang REN, Da LI, Nengchao WANG, Feiyue MAO, Zhuo HUANG, Song ZHOU, Ruo JIA, Ying HE, Chengshuo SHEN, Abba Alhaji BALA, Bo RAO, Yonghua DING, the J-TEXT Team
2022, 24(12): 124020. DOI: 10.1088/2058-6272/aca45f
Abstract FullText HTML PDF
Towards advanced divertor configurations on the J-TEXT tokamak
Yunfeng LIANG, Zhipeng CHEN, Nengchao WANG, Zhifeng CHENG, Alexander KNIEPS, Song ZHOU, Bo RAO, Shuai XU, Philipp DREWS, Xiaolong ZHANG, Hao WANG, Zhaosu WANG, Jie YANG, Xin XU, Jiankun HUA, Qinghu YANG, Wei YAN, Cunkai LI, Yutong YANG, Shuhao LI, Shaocheng LIU, Lin NIE, Ting LONG, Liang LIAO, Fuqiong WANG, Yasuhiro SUZUKI, the J-TEXT Team
2022, 24(12): 124021. DOI: 10.1088/2058-6272/acaa8d
Abstract FullText HTML PDF

Editorial Board