Citation SearchQuick Search

  • IF =1.842

  • ISSN 1009-0630

  • e-ISSN 2058-6272

  • CN 34-1187/TL

Cover Story (Video) More...
Video Webinar More...
HighlightsMore...

Current Issue Earlier Issues Accepts In Press View by Fields

Plasma Sci. Technol., 2022 24(7) Published: 09 June 2022 Previous Issue Next Issue

  • Kaijun ZHAO (赵开君), Yoshihiko NAGASHIMA, Zhibin GUO (郭志彬), Patrick H DIAMOND, Jiaqi DONG (董家齐), Longwen YAN (严龙文), Kimitaka ITOH, Sanae- I ITOH , †, Xiaobo LI (李晓博), Jiquan LI (李继全), Akihide FUJISAWA, Shigeru INAGAKI, Jun CHENG (程钧), Jianqiang XU (许健强), Yusuke KOSUGA, Makoto SASAKI, Zhengxiong WANG (王正汹), Huaiqiang ZHANG (张怀强), Yuqian CHEN (陈 俞钱), Xiaogang Cao (曹小岗), Deliang YU (余德良), Yi LIU (刘仪), Xianming SONG (宋 显明) , Fan Xia (夏凡), and Shuo WANG (王硕)

    Accepted: 2022-06-28
    Abstract (6) | PDF (909KB) (4)